Вплив передпосівного обробляння насіння нуту на польову схожість та густоту стояння рослин

автор:
источник: Вестник Полтавского государственного сельскохозяйственного института 2016 год №3
Дослідженнями, проведеними у стаціонарному досліді ВП «Агрономічна дослідна станція» протягом 2012–2014 рр. на чорноземі типовому малогумусному грубопилувато-суглинковому, встановлено, що обробляння насіння бульбочковими бактеріями та розчином молібдену є ефективним прийомом щодо підвищення схожості насіння нуту шляхом активації окисно-відновних процесів у насінні. Визначено, що виживання рослин нуту під час веґетації суттєво залежить від погодних умов вирощування та передпосівного обробляння насіння. Інокуляція насіння та його обробка колоїдним розчином молібдену сприяє підвищенню стійкості рослин до стресів та виживаності рослин у період веґетації культури на 6,5–10,5%, застосування інокуляції без колоїдного розчину молібдену – лише на 1,9–2,5%.

© Copyright: Eitan f

Ключові слова: сорт, нут, колоїдний розчин молібдену, інокуляція насіння, схожість насіння.

Постановка проблеми. Вагоме значення для отримання високої продуктивності нуту має інтенсивність початкових процесів росту. Один із заходів, що дає змогу вирішити задачу, — підбір оптимального комплексу для обробляння насіннєвого матеріалу з використанням мікроелементів та бактеризації перед сівбою, що є основою для отримання здорових, дружніх сходів та сприяє покращанню посівних якостей насіння [3].

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання проблеми. Насіння нуту повільно набубнявіє у ґрунті та для проростання потребує води 140-160% від своєї маси. За недостатньої вологи насіння перебуває у стані вимушеного спокою; відсутність кисню та низька температура ґрунту теж негативно впливають на процес проростання насіння [5]. За достатньої вологи та сприятливих умов метаболітичні процеси у насінні активуються, зростає інтенсивність дихання, що є показником проростання насіння [6].

Від схожості насіння залежить густота посіву і рівномірність розподілу стеблостою [2]. Схожість насіння формується у процесі вирощування і значною мірою залежить від ґрунтово-кліматичних умов, технології вирощування, передпосівного обробляння насіння [1].

Насіння з високою лабораторною схожістю не завжди дає дружні повноцінні сходи у польових умовах [6]. Низька польова схожість насіння є причиною не тільки зрідження, а й ослаблення сходів [4], що призводить до зниження врожайності рослин.

Мета дослідження — встановити вплив передпосівної обробки на схожість та біохімічні особливості проростання насіння нуту, встановлення біологічних особливостей, обґрунтування та створення високопродуктивних, стійких до дії стресів агроценозів нуту та заходи щодо формування стабільної продуктивності нуту в умовах Правобережного Лісостепу України.

Матеріали і методика дослідження. Експериментальну частину роботи виконано протягом 2012-2014 рр. у стаціонарному досліді ВП «Агрономічна дослідна станція» (с. Пшеничне Васильківського району Київської області) та у лабораторії аналітичних досліджень кафедри рослинництва Національного університету біоресурсів і природокористування України. Ґрунт дослідної ділянки — чорнозем типовий малогумусний грубопилувато-суглинковий. Питома маса твердої фази ґрунту 2,68 г/см3, щільність у рівноважному стані — 1,15-1,25 г/см3, вологість стійкого в’янення — 10,9%, вміст гумусу у шарі 0-20 см — 4,60%, у 25-50 см — 4,22%, рН сольової витяжки — 6,97,1; ємність поглинання — 30,3-31,4 мг/екв на 100 г ґрунту. Вміст гумусу в орному шарі (за І.В. Тюріним) — 4,6%, вміст рухомого фосфору (за Б. П. Мачигіним) — 6,2-6,5, калію — 9,1-11,1 мг на 100 г ґрунту.

Нут розміщували на полях 10-пільної сівозміни стаціонарного досліду. Попередник — ячмінь ярий. Загальна площа елементарної ділянки — 42 м², облікової — 28,8 м², повторність досліду чотириразова. З метою теоретичного обґрунтування та розробки елементів технології вирощування нуту закладено та проведено низку дослідів у польових умовах Правобережного Лісостепу України та у лабораторії.

   Схема досліду
   Сорт, фактор А:
 • Розанна (стандарт)
 • Тріумф
  1. Передпосівне обробляння насіння, фактор В:
 • 1. Обробляння водою (контроль) (К)
 • 2. Інокуляція «Ризобофітом» (РБ)
 • 3. Інокуляція М. сісегі штамом ST 282 (ST)
 • 4. Обробляння колоїдним розчином молібдену (КРМ)
 • 5. Обробляння КРМ + «Ризобофіт» (КРМ + РБ)
 • 6. Обробляння КРМ + штам ST 282 (КРМ + ST)

Для досліджень обрано два середньостиглих сорти нуту: Розанна та Тріумф. Норма висіву — 500 тис. насінин/га. Норма витрати колоїдного розчину наночасток молібдену становила 1 л розчину з розрахунку на тонну насіння, робочий розчин відповідає концентрації металу 0,8 мг/л.

Норма використання «Ризобофіту» та штаму ST 282 у рідкій формі у розрахунку на гектарну норму висіву насіння становила 100 мл, у 1 мл препарату містилося 6-7 млрд бульбочкових бактерій. У день сівби препарат розводили у 1,7 л води і цим розчином обробляли насіння.

Під основний обробіток ґрунту вносили гранульований суперфосфат (Р2О5 — 19,5%) і калійну сіль (К2О — 40,0%) у дозі 60 кг/га д. р., аміачну селітру (К — 34,4%) — 30 кг/га навесні.

Результати дослідження. У польових умовах усі варіанти передпосівного обробляння насіння позитивно впливали на польову схожість насіння сортів нуту. Польова схожість у контролі становила 69,7-71,1% залежно від сорту (див. рис.). Найвищий відсоток схожих насінин відмічали у сорту Тріумф, який варіював залежно від досліджуваних факторів.

Максимальну кількість схожих насінин відмічено у варіанті за передпосівного обробляння насіння КРМ + штам ST 282 і у сорту Розанна був на 1,4% більше, ніж у варіанті за обробляння КРМ + «Ризобофіт» та на 12,0% порівняно з контролем. Сприятливі умови для отримання дружніх сходів сформувались у 2012 році — польова схожість становила 80,4-87,2%, тоді як у 2014 році за відсутності опадів у період сівба-сходи схожість становила 69,1-75,0% у сорту Тріумф залежно від передпосівного обробляння насіння. У контрольному варіанті було відмічено зменшення польової схожості, однією з причин був подовжений період сівба-сходи і сходи з’явились на 14-18 добу залежно від сорту. Подовження періоду появи сходів на одну добу зменшувало відсоток польової схожості на 2,55,0% залежно від сорту та передпосівного обробляння насіння нуту.

У сорту Тріумф максимальну кількість схожих насінин відмічено у варіанті за передпосівного обробляння насіння КРМ + штам ST 282, що була на 1,5% більше, ніж у варіанті за обробляння КРМ + «Ризобофіт», та на 11,8% — порівняно з контролем.

Рис. Густота стояння рослин у період сходів та польова схожість нуту за передпосівного обробляння насіння, 2012-2014рр.

Примітки: 1. Обробляння водою (контроль); 2. Інокуляція «Ризобофітом»; 3. Інокуляція штамом ST 282; 4. Обробляння КРМ; 5. Обробляння КРМ + «Ризобофіт»; 6. Обробляння КРМ + штам ST 282.

Сприятливі умови для отримання дружніх сходів сформувались у 2012 році, де польова схожість становила 81,0-88,5%, коли у 2014 році за відсутності опадів у період сівба-сходи схожість становила 70,1-76,2% залежно від варіанту передпосівного обробляння насіння. Проведення передпосівного обробляння насіння підвищувало польову схожість нуту на 10-15%, а врожайність — на 0,5-0,6 т/га.

За вирощування нуту важливе значення має виживання рослин за весь період веґетації, тому що від цього показника залежить у подальшому формування продуктивності та отримання врожаю. У результаті проведених нами досліджень було встановлено, що виживання рослин нуту сортів Розанна та Тріумф залежно від передпосівного обробляння насіння та погодно-кліматичних умов вирощування, що сформувались.

У ході проведених нами досліджень було встановлено, що найвищий відсоток виживаності рослин відмічено у варіанті за передпосівного обробляння насіння КРМ + штам ST 282. У сорту Тріумф збереження до збирання рослин становило 91,7-93,5% залежно від передпосівного обробляння насіння, у сорту Розанна — 89,5-92,2%. Передпосівне обробляння насіння підвищило збереженість рослин у період веґетації культури на 6,5-10,5% залежно від досліджуваного фактору. У фазі повної стиглості кількість рослин у контрольному варіанті становила 31,1-32,0 шт./м² залежно від сорту, застосування інокуляції насіння препаратом «Ризобофіт» збільшило даний показник на 4-5 шт./м², тоді як обробляння насіння КРМ — 3 шт./м². Максимальна кількість рослин на 1 м² була за передпосівного обробляння насіння КРМ + штам ST 282 і становила 37,7-38,8 шт./м². Обробляння насіння штамом ST 282 сприяло збереженню рослин — на даному варіанті рослин було більше на 5-6 шт./м² порівняно з контрольним варіантом. У варіанті обробляння КРМ + «Ризобофіт» показник виживаності становив 91,8% у сорту Розанна та 92,4% — у сорту Тріумф. Встановлено, що вища схожість насіння та виживаність рослин була у сорту Тріумф, про що свідчать дані.

Висновок. Обробляння насіння бульбочковими бактеріями та розчином молібдену є ефективним прийомом щодо підвищення схожості насіння нуту шляхом активації окисно-відновних процесів у насінні. Підвищення активності пероксидази у 1,8-2,0 рази сприяє зниженню стресу насінини та активізації проростання. Даний варіант обробляння забезпечив підвищення схожості насіння нуту до 96 та 99% відповідно. Застосування передпосівного обробляння лише бульбочковими бактеріями або колоїдним розчином молібдену забезпечило менший відсоток схожих насінин, який становив 85-91%.

Виживання рослин нуту під час веґетації суттєво залежить від погодних умов вирощування та передпосівного обробляння насіння. Інокуляція насіння та його обробка колоїдним розчином молібдену сприяє підвищенню стійкості рослин до стресів та виживаності рослин у період веґетації культури на 6,5-10,5%, застосування інокуляції без колоїдного розчину молібдену – лише на 1,9–2,5%. Вплив концентрації колоїдного розчину молібдену на виживаність рослин був незначний.

   Список використаних джерел
 • Величко Л.Н. Вплив передпосівної обробки насіння біостимуляторами росту на окремі фізіологічніпроцесиіурожайністьсої / Л.Н. Величко // Біологічні науки і проблемирослинництва: зб. наук. праць Уманського ДАУ, 2003. – С. 54–57.
 • Каленська С.М. Формування густоти стояння та ступінь виживання рослин в онтогенезі нуту під впливом інокуляції насіння та удобрення / С.М. Каленська, Н.В. Новицька, І.Т. Барзо // Сборник научных трудов Sworld, 2014. – Том 34 (1). – С. 66–70.
 • Поліпшення посівних якостей насіння нуту за допомогою наночастинок біогенних металів / [Каленська С.М., Новицька Н.В., Рожко В.І. та ін.] : зб. наук. праць Уманського національного університету садівництва . – 2014. – No 85. – С . 79–84.
 • Николаева М.Г. Справочник по проращиванию покоящихся семян / М.Г. Николаева, М.В. Разумова , В.Н. Гладкова. – Л.: Наука, 1985. – 347 с.
 • Обручева Н.В. Физиология инициации прорастания семян / Н.В. Обручева, О.В. Антипина // Физиология растений. – 1997. – Т. 44, No 2. – С . 287–302.
 • Физиология и биохимия сельскохозяйственных растений / [Третьяков Н.Н., Кошкин Е.Н., Макрушин Н.М. и др.]; под ред. Н.Н. Третьякова. – М.: Колос , 1998. – 640 с.
Поделиться: