Видовий склад і динаміка чисельності коваликів (Elateridae) у кукурудзяно-соєвих агроценозах

автор:
источник: ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії 2010 №1
Подано результати багаторічних досліджень ґрунтових шкідників у кукурудзяно-соєвих агроценозах Полтавської області. Розглядаються особливості багаторічної динаміки чисельності коваликів (Еlateridae) в агроценозах лівобережної провінції Лісостепу України. Визначено еколого-економічні чинники, які мають безпосередній вплив на їх поширення та шкідливість. Показано багаторічний видовий склад популяції фітофаґа і специфіку її розселення. Встановлено домінуючі види коваликів та їх шкідливість в історичному аспекті.

Ключові слова: ковалики, видовий склад, динаміка, чисельність, шкідливість, розселення, агроценоз, еколого-економічні чинники, кукурудза, соя.

Постановка проблеми. Найнебезпечніші багатоїдні ґрунтові шкідники – ковалики – належать до ряду твердокрилих або жуків – Coleoptera, родини коваликових – Elateridae. В Україні їх налічується 171 вид, з яких у Лісостепу – 82, на орних сільськогосподарських угіддях – близько 40 видів [6]. Найбільшої шкоди вони завдають у кукурудзяно-соєвих агроценозах, де ці культури займають 30-35%. Часто шкода від них виявляється несподіваною. Тому актуальним є необхідність продовження вивчення видового складу, динаміки чисельності коваликів, їх поширення та шкідливості.

Аналіз основних досліджень і публікацій, у яких започатковано розв`язання проблеми. Поступовому зростанню шкідливості ґрунтових шкідників – коваликів – значно сприяє спрощення культури землеробства і зростання забур’яненості полів [2-3]. На окремих полях їх щільність у середньому сягає 20 особин/м². Осередками існування та первинними стаціями їх масового розмноження у Полтавської області вважають виведені з користування значні площі орної землі, насичення сівозмін соєю, кукурудзою, соняшником, люцерною та поширенням бур’янів.

За даними вчених відділу ентомології Полтавської дослідної станції (1913-1928 рр.), у посівах польових культур частіше всього зустрічалися наступні види родини Elateridae: Agriotes Eschz. – 13 видів, Melanotus Eschz. – 7 видів, Athous Eschz. – 18 видів, Corymbites Latr. – 5 видів, Selatosomus Steph. – 8 видів [8-9]. Пізніше, у 1960-1965 рр., видовий склад коваликів при проведенні польових розкопок змінювався: найбільшу питому вагу і шкідливість мали темний, широкий, степовий, чорний та блискучий ковалики [4, 5, 9].

Мета досліджень та методики їх проведення. Враховуючи значні економічні збитки від діяльності дротяників, головною метою досліджень було вивчення та уточнення видового складу і динаміки чисельності личинок коваликів, їх поширення й шкідливість під впливом еколого-економічних чинників.

Весняні розкопки з визначення чисельності личинок жуків коваликів проводили за методикою В.Г. Долина [7]. Визначення видового складу коваликів проводили згідно з ключами визначника В.Г. Доліна (1987), О.В. Знаменського (1926) та матеріалів 100-річної колекції Полтавського інституту АПВ ім. М.І. Вавилова УААН (лабораторія агроекології та захисту рослин). Проаналізовано й узагальнено статистичні показники (дані Головдержзахисту, Полтавського обласного управління сільського господарства і продовольства, Полтавської обласної інспекції захисту рослин, Гідрометцентру області).

Результати досліджень. На окремих площах Полтавського інституту АПВ ім. М.І. Вавилова УААН після кукурудзи спостерігали 6,3 особин/м², на посівах сої і соняшнику – 4,0-5,0 особин/м².

На фізіологічний стан шкідника, безумовно, мають вплив біотичні (ентомофаґи, стан рослин, внутрішньопопуляційна регуляція та конкуренція) та абіотичні (агрометеорологічні) чинники. З кінця ХІХ ст. до початку ХХІ ст. в Україні відбулося підвищення глобальної температури повітря на 0,6°C [1].

Значні зміни клімату коректують поведінку ґрунтових шкідників. Для дротяників притаманна вертикальна мiґрацiя, що зазвичай пов`язана з температурним режимом i вологістю ґрунту: личинки реагують на зміни відносної вологості в межах 0,5%. Встановлено, що найбiльше перемiщення личинки здiйснюють у пошуках їжі та кисню. Чим більше у ґрунті органічної речовини, тим менша шкідливість дротяників, і навпаки.

Вологість і температура ґрунту мають для дротяників вирішальне значення і є одним з основних факторів, які визначають можливість розвитку і термін їх появи [10].

У разі переходу від підзолистого ґрунту до зони лісних сірих ґрунтів і деґрадованих чорноземів відбувається поступове виключення переваги видів Agriotes obscurus i Agriotes lineatus із поступовим збільшенням шкідників, які відносяться до виду Agriotes sputator [4]. До того ж у личинок виду Agriotes відмічено відсутність адаптації у сухій атмосфері.

На чорноземах Устимівської дослідної станції (1934-1936 рр.) частіше "господарюють" личинки степового ковалика – Agriotes gurgistanus.

У ґрунтовій фауні чорноземів Глобинського й Зіньківського районів він є домінуючим (понад 50%) представником від їх загальної кількості [4].

На піщаних ґрунтах вони міґрують у радіусі до 140 см, у глинистих – до 72 см. Вертикальні міґрації личинок відбуваються постійно, маючи сезонний цикл.

Личинки реагують лише на хімічне подразнення. Запахи з повітря ними не сприймаються.

Аналіз даних осінніх ґрунтових розкопок 1951, 1955, 1959, 1961 і 2007 років дозволив встановити наступний видовий склад популяції коваликів у Полтавської області (див. табл.).

Поширення шкідників та їх видовий склад за роками досліджень був неоднаковим. У посівах кукурудзи та сої частіше всього зустрічалися 9 видів коваликів: Agriotes lineatus, Agriotes sputator, Agriotes obscurus; Agriotes gurgistanus – 4 види, Melanotus brunnipes – 1 вид; Athous niger, Athous haemorrhoidales – 2 види, Selatosomus latus, Selatosomus aeneus – 2 види.

Взагалі найвищий відсоток зустрічаємості коваликів (незалежно від ґрунтово-кліматичних умов області) спостерігали у трьох видів: Agriotes sputator – 30,3-54,6%; Agriotes gurgistanus – 9,1-39,3%; Selatosomus latus – 6,1-28,6%.

Значно нижчим був відсоток зустрічаємості у видів Melanotus brunnipes – 3,4-10,0%, Agriotes obscurus – 3,4-12,6%.

Природна щільність дротяників почала різко зростати з 1992 по 1997 рік. Водночас їх шкідливість знизилася до рівня 4,5-5,0%.

Видовий склад популяції коваликів у Полтавської області
Види коваликівВидовий склад коваликів (% співвідношення) за роками досліджень
1951 р.1955 р.1959 р.1961 р.2007 р.
Agriotes sputator L.
Ковалик посівний
54,650,030,334,643,7
Agriotes obscurus L.
Ковалик темний
3,46,75,412,64,9
Agriotes gurgistanus F.
Ковалик степовий
9,110,027,525,239,3
Agriotes lineatus F.
Ковалик смугастий
0,52,00,700,1
Melanotus brunnipes G.
Ковалик буроногий
3,410,04,74,45,3
Selatosomus latus F.
Ковалик широкий
28,513,328,620,26,1
Athous haemorrhoidales F.
Ковалик картопляний
0,35,12,02,00,3
Athous niger L.
Ковалик чорний
0,12,60,31,00,1
Selatosomus aeneus L.
Ковалик блискучий
0,10,30,500,2

Серед них переважав ковалик посiвний – Agriotes sputator L. Вiдмiчено 50-65% личинок 3-4-го вiку розвитку та 35-45% личинок 1-2-го вiку розвитку.


Рис. Багаторічна динаміка чисельності дротяників (за даними Полтавського інституту АПВ та Облдержзахисту)

Аналіз багаторічної динаміки чисельності дротяників (див. рис.) переконливо свідчить про поступове й стабільне зростання (трендовий аналіз) чисельності шкідника. В районах, де збільшується насичення сівозмін такими культурами як соя і кукурудза, чисельність дротяників (5-20 особин/м²) набагато перевищує порогові рівні (ЕПШ – 3-5 особин/м²).

За результатами регресійного аналізу (програма Statgraphics Plus): рівняння регресії Y= 1/ (а+в/х), коефіцієнт регресії R=0,59.

Отже, аналізуючи результати досліджень, відмічено незначне зростання чисельності та шкідливості різних видів коваликів у кукурудзяносоєвих агроценозах Полтавської області і сукупний вплив на них агрокліматичних показників.

Висновки. Найбільш поширеними та шкідливими у посівах кукурудзи та сої Полтавської області є види Agriotes sputator (30,3-54,6%), Agriotes gurgistanus (9,1-39,3%), Selatosomus latus (6,1-28,6%), Athous niger, Melanotus brunnipes, Agriotes obscurus. У посушливих та спекотних умовах веґетаційного періоду останніх років, за незначної чисельності шкідника, підвищується їх шкідливість.

Стан популяції коваликів в агроценозах залежить від сукупної дії еколого-економічних чинників. Важливий шлях вирішення даної проблеми – впровадження сучасних систем фітосанітарного моніторінгу, визначення рівня загрози та сигналізація їх розвитку й поширення.

   БІБЛІОГРАФІЯ
 • Адаменко Т. Погода і посіви // Агроном. – 2003. – № 2. – С. 6.
 • Білявський Ю.В. Багаторічний аналіз поширення та динаміка чисельності жуків-коваликів в агроценозах Полтавщини // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2006. – № 4. – С. 164-167.
 • Білявський Ю.В. Жуки-ковалики (Сoleoptera: elateridae) у Полтавської області. – VII з’їзд Українського ентомологічного товариства. Тези доповідей. – Ніжин, 2007. – С. 13.
 • Гиляров М.С. Особенности почвы как среды обитания и ее значение в эволюции насекомых. – Изд-во АН СССР, 1949. – С. 11-192.
 • Долин В.Г. Семейство "Щелкуны". – В кн.: Вредители сільськогосподарських культур и насаждений. – К., 1976. – С. 427- 448.
 • Долин В.Г. Семейство щелкунов – Elateridae // Вредители сільськогосподарських культур и лесных насаждений. – К.: Урожай, 1987. – Т.1. – С. 364-383.
 • Долін В.Г. Методические указания по учету вредителей сельскохозяйственных культур. – К.: Урожай, 1975. – С.6-18.
 • Знаменский А.В. Насекомые вредящие полеводству (ч.1). – Вредители зерновых злаков. – Полтава. – 1926. – С. 149-167.
 • Курдюмов Н.В. Главнейшие насекомые, вредящие зерновым злакам в средней и южной России. – Полтава. – 1913. – С. 72-78.
10. Яхонтов В.В. Экология насекомых. – М.: Высшая школа. – 1969. – 488 с.
Поделиться: