Семеноводство овощных культур :
Сортовые документы на семена

автор:

Для зручності запам’ятовування і користування сортові документи поділяють на дві групи: первинні (допоміжні) і остаточні. Первинні документи, в свою чергу, поділяються на дві підгрупи: документи, які засвідчують сортові якості насіння і документи, які підтверджують посівні якості насіння.

   Первинні документи, які засвідчують сортові якості насіння:
    Для однорічних овочевих культур:
  • Акти сортових прочисток насінницького посіву (форма 220);
  • Листок апробатора (форма 221);
  • Акт апробації насінницького посіву (форма 197а);
  • Акт сортового обстеження насінників перед цвітінням на насінницькі посіви редиски, редьки літньої, капусти цвітної та за безпересадкового їхнього вирощування (форма 222);
  • Акт добору маточників редиски, редьки літньої (форма 224).
    Для дворічних і багаторічних овочевих культур. Перший рік:
  • Акти сортових прочисток насінницького посіву (форма 220);
  • Листок апробатора (форма 221);
  • Акт апробації насінницького посіву (форма 197а);
  • Акт осіннього добору маточників, у тому числі і для підзимового висаджування (форма 224 а).
    Другий рік:
  • Акт весняного добору маточників (форма 225). Для капусти, цибулі, коренеплідних рослин за підзимового висаджування маточників - не складається;
  • Акти сортових прочисток насінницького посіву (форма 220);
  • Акт сортового обстеження насінників перед цвітінням(форма 222).

Акт сортової прочистки насінницького посіву складають після проведення кожної сортової прочистки. Заповнюючи акт, вказують порядковий номер, дату його складання і вносять необхідні відомості про господарство, а також – називають культуру і сорт. Назву сорту вказують на основі документу на висіяне насіння господарстві ("Атестат на насіння" або "Свідоцтво на насіння").

Графи 1 і 2 заповнюють даними про господарство, графу 3 - висновком на основі огляду рослин на насінницькій ділянці. У графі 4 дають характеристику і зазначають кількість видалених під час прочистки домішок, а також рослин, уражених хворобами, пошкоджених шкідниками та із стрілками. На випадок, якщо за сортової прочистки таких рослин не видалили, складання акта про це є також обов`язковим.

Акт апробації насінницького посіву складає апробатор на основі "Листка апробатора".

До верхньої частини першої сторінки бланка вносять відомості про господарство. Потім на підставі "Атестата на насіння (оригінальне й елітне)" чи "Свідоцтва на насіння", які є у виробника, заповнюють графи щодо вихідного насіннєвого матеріалу. Графи акта від 1 до 19 заповнюють на основі огляду та аналізу стану культури, що апробується, і відомостей про неї у господарстві. Апробатор записує також свої пропозиції щодо проведення обов`язкових заходів з догляду за посівами, видаленню домішок, добору маточників тощо.

Якщо в господарстві посіви апробованого сорту на всіх ділянках засіяні насінням однієї і тієї ж партії, знаходяться в однакових умовах вирощування і після апробації віднесені до однієї сортової категорії, допускається складання загального "Акта апробації", в який додають середньозважений відсоток сортності всіх аналізованих проб.

Наприклад, посіви помідора сорту Лагідний розміщені на трьох ділянках.

1-а ділянка - площа 3 га, сортова чистота 98 % × 3 = 294;
2-а ділянка - площа 2 га, сортова чистота 97 % × 2 = 194;
3-я ділянка - площа 5 га, сортова чистота 99 % × 5 = 494.
Разом 10 га 982

Отриману суму доданків ділять на суму площ усіх ділянок (982 : 10) і отримують середньозважену сортову чистоту посіву 98,2 %.

Акт апробації підписують: апробатор, особа, відповідальна за насінництво у господарстві та представник державної насіннєвої інспекції. Гарантійне зобов`язання акта підписує керівник насінницького господарства і засвідчує його печаткою. "Акт апробації" у двох примірниках разом з "Листком апробатора" направляють старшому апробатору (інспектору), який перевіряє правильність складання документів, затверджує акти своїм підписом і передає один примірник господарству-виробнику насіння, другий – залишає собі.

Якщо в результаті перевірки насіннєвого господарства інспектор встановив, що апробатор допустив помилки у визначенні сортових якостей насінницького посіву, він вносить до «Акта апробації» виправлення або анулює його. Всі виправлення в акті обговорюються і підписуються інспектором. Після внесення виправлень або на випадок анулювання «Акта апробації» інспектор ставить про ці зміни до відома господарство, що вирощує насіння, і організацію, яка його замовляє.

Акт осіннього добору маточників заповнюють після проведення добору маточників для зимового зберігання або підзимового висаджування. Для складання "Акта осіннього добору маточників" обов`язковою є наявність "Акта апробації", що засвідчує сортові якості маточників, відібраних на зберігання або пересаджування восени.

"Акт осіннього добору маточників" підписує агроном, який відповідає за насінництво в господарстві та відповідальний за зберігання маточників. Гарантійне зобов`язання підписує керівник господарства та засвідчує печаткою.

Акт весняного добору маточників складає спеціаліст, відповідальний за насінництво у господарстві. На основі даних "Акта осіннього добору маточників" або "Акта апробації" в "Акті весняного добору маточників" зазначають назву сорту і заповнюють графи 1-2. Графи 3-5 заповнюють за даними господарства та аналізу видалених маточників, непридатних до висаджування.

Апробатор зобов`язаний внести до акта свої пропозиції щодо здійснення необхідних заходів для отримання високоякісного насіння. "Акт весняного добору маточників" підписує агроном, який відповідає за насінництво в господарстві, та особа, відповідальна за зберігання маточників. Гарантійне зобов`язання підписує керівник господарства та засвідчує його печаткою.

Акт добору маточників редиски і редьки літньої. Добір маточників редиски і редьки літньої здійснюють навесні перед пересаджуванням їх з відкритого розсадника (теплиці) в поле під керівництвом агронома, відповідального за насінництво. Акт добору складає особа, відповідальна за насінництво в господарстві.

Для підготовки "Акта добору маточників редиски, редьки літньої" обов`язковою є наявність "Акт апробації", що засвідчує сортові якості маточників, які відбирають для подальшого вирощування насіння. Апробатор зобов’язаний записати свої пропозиції щодо догляду за висадками, які забезпечать отримання насіння з високими сортовими і посівними якостями.

Акт підписує агроном, відповідальний за насінництво в господарстві. Гарантійне зобов’язання підписує керівник господарства і засвідчує його печаткою.

Акт сортового обстеження насінників перед цвітінням. Цей документ для капусти, цибулі та інших дворічних і багаторічних культур складає апробатор після відповідного обстеження насінників. Для цього необхідна наявність у господарстві "Акта апробації", що засвідчує сортові якості маточників, з яких вирощують насіння. За відсутності "Акта апробації" сортове обстеження не проводять. Необхідні також "Акти осіннього і весняного доборів маточників", а для редиски та редьки - "Акт добору маточників редиски і редьки літньої".

Оформляючи "Акт сортового обстеження", крім номера і дати його підготовки, обов’язково зазначають номер і дату складання "Акта апробації", а потім називають виробника, культуру і сорт (назву останнього вписують на основі "Акта апробації").

Апробатор вносить до акта свої пропозиції щодо проведення необхідних технологічних заходів та інші вказівки. Акт підписують апробатор, особа, відповідальна за насінництво в господарстві. Гарантійне зобов’язання підписує керівник господарства і засвідчує його печаткою. Правильність складання акта перевіряє і затверджує старший апробатор.

Акт обстеження посівів і висадків за вирощування гібридного насіння (для посівів і висадків у відкритому і закритому ґрунті). Цей документ готує апробатор на основі проведеного обстеження посіву на ділянці гібридизації у присутності особи, відповідальної за насінництво у господарстві.

Акт обстеження посіву (висадків) за вирощування гібридного насіння підписують апробатор та особа, відповідальна за насінництво у господарстві. Перевіряє і затверджує акт старший апробатор.

Первинні документи, які засвідчують посівні якості насіння:

 • Акт обстеження насінників на ураженість хворобами, пошкодження шкідниками, забур’яненість перед збиранням (форма 223).
 • Етикетки (зовнішня і внутрішня) до середньої проби;
 • Акт відібраних середніх (репрезентаційних) проб насіння для визначення посівних якостей;
 • Посвідчення про кондиційність насіння (сертифікат на насіння);
 • Результат аналізу.

Акт обстеження насінників на ураженість хворобами, пошкодження шкідниками і забур`яненість перед збиранням. Такий документ складають на основі результатів обстеження насінників на ураженість хворобами, пошкодження шкідниками і забур`яненість перед збиранням насіння. Обов’язкова при цьому наявність "Актів сортових прочисток", "Акта апробації", "Актів осіннього і весняного доборів" та "Акта сортового обстеження насінників перед цвітінням". Заповнюючи названий акт, вказують його порядковий номер, дату складання та заносять необхідні відомості про господарство, культуру та сорт. За наявності на ділянці рослин, уражених хворобами і пошкоджених шкідниками вище за дозволений рівень, встановлений для тієї чи іншої культури, а також – карантинних шкідників і хвороб, така площа виключається із сортових.

Акт підписує апробатор та особа, відповідальна за насінництво в господарстві. Гарантійне зобов`язання акта підписує керівник господарства і засвідчує печаткою. Старший апробатор перевіряє і затверджує цей документ.

Акт відібраних середніх проб для визначення посівних якостей насіння. У верхній частині документа зазначаються прізвище фахівців, які готують насіння на аналіз, і представника державної насіннєвої інспекції. У таблиці заповнюються відповідні графи, записуються назви господарства, культур і сортів, категорія насіння і сортовий документ (акт апробації – номер, дата складання і рік), який підтверджує категорію насіння. Один примірник акта передається в насіннєву лабораторію, другий – залишається в господарстві.

Результат аналізу. Після проведення аналізу лабораторія видає відповідні документи. Якщо його показники за схожістю насіння не нижче, а за вологістю не вище вимог державного стандарту ДСТУ 7160:2010, то виробник насіння отримує основний документ “Посвідчення про кондиційність насіння” (“Сертифікат на насіння”).

На випадок, коли отримані дані не відповідають вимогам державного стандарту, лабораторія має право видати лише “Результати аналізу”, де вказує причину і рекомендує провести ретельніше очищення насіння чи його підсушування. Після додаткових заходів підготовки насіння його передають у насіннєву лабораторію для повторного визначення посівних якостей. У “Посвідченні про кондиційність насіння” подаються відомості про господарство, овочеву культуру, сорт (гібрид чи лінію), дату і рік виконання аналізу, чистоту насіння, його енергію проростання і схожість, вологість, засміченість насінням бур’янів, ураженість хворобами, пошкодження амбарними шкідниками тощо.

“Посвідчення про кондиційність насіння” для оригінального і елітного посівного матеріалу діє впродовж восьми місяців, для репродукційного – шість місяців. Якщо вирощена партія насіння не реалізована повністю, то потрібно проводити повторний аналіз для визначення посівних якостей насіння через вказаний вище період.

Більшість первинних сортових документів (окрім “Акта апробації насінницького посіву” і “Посвідчення про кондиційність насіння “) та остаточні документи складають агрономи – насіннярі, або головні агрономи господарств, які відповідають за насінництво овочевих культур.

Усі перераховані документи, за виключенням «Листка апробатора», складають за прийнятими формами у двох примірниках, один з яких залишається в господарстві, другий – в апробатора. Усі первинні сортові документи нумеруються порядковим номером і реєструються у спеціальній книзі, що ведеться в господарстві. Вносити до актів будь – які зміни, виправлення, а також підписувати їх (всі в двох примірниках) може тільки старший апробатор. Він перевіряє правильність проведення робіт з насінництва і оформлення відповідних документів. Усі сортові документи на насіння підлягають суворому обліку в реєстрах, їх зберігають на рівні цінних паперів не менше двох років після використання партії насіння однорічних овочевих культур і не менше трьох років – дворічних і багаторічних.

   Остаточні документи на насіння:
 • Атестат на насіння (оригінальне та елітне);
 • Свідоцтво на насіння (репродукційне РН1, РН2, РНн);
 • Свідоцтво на гібридне насіння.

Атестат на насіння (оригінальне і елітне.) На основі вищевказаних первинних сортових документів, які підтверджують сортові і посівні якості насіння, агроном–насінняр, чи головний агроном господарства, відповідальний за насінництво, як виробники насіння, складають і супроводжують кожну його партію відповідними остаточними сортовими документами. За вирощування насіння овочевих культур вищих категорій (оригінального і елітного) оформляють “Атестат на насіння”. У цьому документі зазначається наукова установа, що вирощує насіння, ії адреса поштова, місце вирощування, культура, сорт, рік урожаю, звідки отримано насіннєвий матеріал, його категорія, сортова чистота.

Далі заносяться всі первинні документи, які засвідчують сортові якості і категорію насіння: акти сортових прочисток (номер, дата, місяць і рік), апробації, осіннього і весняного доборів маточників, сортового обстеження насінників перед цвітінням; первинні документи, які засвідчують посівні якості насіння.

Це акт обстеження насінників на ураженість хворобами, пошкодження шкідниками і забур’яненість перед збиранням, відомості про посівні якості насіння з державного сортового документа “Посвідчення про кондиційність насіння” чи “Сертифікат на насіння”. Оформлений документ підписують керівник установи, агроном-насінняр і комірник. Складений “Атестат на насіння (оригінальне і елітне)” супроводжує реалізоване елітне насіння.

Свідоцтво на насіння (репродукційне). Заповнюється аналогічно попередньому документу “Атестат на насіння (оригінальне і елітне)”. Лише рівень сортової чистоти і посівні якості насіння будуть нижчі, але відповідатимуть вимогам державного стандарту України ДСТУ 7160:2010. Вищеназвані остаточні сортові документи нумерують і реєструють в спеціальний книзі, яка ведеться в господарстві, вказують дату, місяць і рік видачі.