Сортові документи на насіння

Для полегшення запам`ятовування сортові документи поділяютьна дві групи: первинні (допоміжні) і основні (заключні). Первинні документи, в свою чергу, поділяються на дві підгрупи: документи, які засвідчують сортові якості насіння і документи, які підтверджують їх посівні якості.

Первинні документи, які засвідчують сортові якості насіння помідора:

 • Акти сортових прочищень насінницького посіву (форма 220).
 • Листок апробатора (форма 221).
 • Акт апробації насінницького посіву (форма 197 а).

Названі документи, крім «Листка апробатора», складають за встановленими формами у двох примірниках, один з них залишається в господарстві, другий – в апробатора. Усі первинні сортові документи нумеруються порядковим номером і реєструються у спеціальній книзі, яка ведеться в господарстві.

Акт сортового прочищення насінницького посіву складають після проведення кожної сортової прочистки. Заповнюючи акт, вказують порядковий номер, дату його складання і вносять необхідні відомості про господарство, а також – називають культуру і сорт. Назву сорту вказують на основі документу на висіяне насіння господарстві ("Атестат на насіння" або "Свідоцтво на насіння").

Графи 1 і 2 заповнюють даними про господарство. Графу 3 заповнюють висновком на основі огляду рослин на насінницькій ділянці. У графі 4 дають характеристику і зазначають кількість видалених під час прочищень домішок, а також рослин, уражених хворобами, пошкоджених шкідниками. На випадок, якщо за сортового прочищення таких рослин не видалили, складання акта про це є також обов`язковим.

Акт апробації насінницького посіву складає апробатор на основі "Листка апробатора".

До верхньої частини першої сторінки бланка вносять відомості про господарство. Потім на підставі "Атестата на насіння (оригінальне й елітне)" чи "Свідоцтва на насіння", які є у виробника, заповнюють графи щодо вихідного насіннєвого матеріалу. Графи акта від 1 до 19 заповнюють на основі огляду та аналізу стану культури, що апробується, і відомостей про неї у господарстві. Апробатор записує також свої пропозиції щодо проведення обов`язкових заходів з догляду за посівами, видаленню домішок, добору маточників тощо.

Якщо в господарстві посіви апробованого сорту на всіх ділянках засіяні насінням однієї і тієї ж партії, знаходяться в однакових умовах вирощування і після апробації віднесені до однієї сортової категорії, допускається складання загального «Акта апробації», в який додають середньозважений відсоток сортності всіх аналізованих проб.

Наприклад, посіви помідора сорту Лагідний розміщені на трьох ділянках.

 • 1-а ділянка – площа З га, сортова чистота 98% × 3 = 294;
 • 2-а ділянка – площа 2 га, сортова чистота 97% × 2 = 194;
 • 3-я ділянка – площа 5 га, сортова чистота 99% × 5 = 494.

Разом 10 га = 982. Отриману суму доданків ділять на суму площ усіх ділянок (982 ÷ 10) і отримують середньозважену сортову чистоту посіву 98,2%.

Акт апробації підписують: апробатор, особа, відповідальна за насінництво у господарстві та представник державної насіннєвої інспекції. Гарантійне зобов`язання акта підписує керівник насінницького господарства і засвідчує його печаткою. "Акт апробації" у двох примірниках разом з "Листком апробатора" направляють старшому апробатору (інспектору), який перевіряє правильність складання документів, затверджує акти своїм підписом і передає один примірник господарству-виробнику насіння, другий – залишає собі.

Якщо в результаті перевірки насіннєвого господарства інспектор встановив, що апробатор допустив помилки у визначенні сортових якостей насінницького посіву, він вносить до «Акта апробації» виправлення або анулює його. Всі виправлення в акті обговорюються і підписуються інспектором. Після внесення виправлень або на випадок анулювання «Акта апробації» інспектор ставить про ці зміни до відома господарство, що вирощує насіння, і організацію, яка його замовляє.

Первинні документи, які засвідчують посівні якості насіння помідора

 • Акт обстеження насінників на ураженість хворобами, пошкодження шкідниками і забур’яненість перед збиранням (форма 223).
 • Етикетки (внутрішня і зовнішня) до середньої проби.
 • Акт відібраних середніх (репрезентаційних) проб насіння для визначення посівних якостей.
 • Сертифікат на насіння.
 • Результат аналізу (якщо насіння за одержаними показниками не відповідає вимогам ДСТУ 7160:2010 за схожістю і вологістю). Строк дії «Сертифікату на насіння» для оригінальних і елітних зразків чи партії – 8 місяців, для репродукційних – 6 місяців.

Акт обстеження насінників на ураженість хворобами, пошкодження шкідниками і забур`яненість перед збиранням. Такий документ складають на основі результатів обстеження насінників на ураженість хворобами, пошкодження шкідниками і забур`яненість перед збиранням насіння. Обов’язкова при цьому наявність "Актів сортових прочищень", "Акта апробації", "Актів осіннього і весняного доборів" та "Акта сортового обстеження насінників перед цвітінням". Заповнюючи названий акт, вказують його порядковий номер, дату складання та заносять необхідні відомості про господарство, культуру та сорт. За наявності на ділянці рослин, уражених хворобами і пошкоджених шкідниками вище за дозволений рівень, встановлений для тієї чи іншої культури, а також – карантинних шкідників і хвороб, така площа виключається із сортових.

Акт підписує апробатор та особа, відповідальна за насінництво в господарстві. Гарантійне зобов`язання акта підписує керівник господарства і засвідчує печаткою. Старший апробатор перевіряє і затверджує цей документ.

Акт відібраних середніх проб для визначення посівних якостей насіння. У верхній частині документа зазначаються прізвище фахівців, які готують насіння на аналіз, і представника державної насіннєвої інспекції. У таблиці заповнюються відповідні графи, записуються назви господарства, культур і сортів, категорія насіння і сортовий документ (акт апробації – номер, дата складання і рік), який підтверджує категорію насіння. Один примірник акту передається в насіннєву лабораторію, другий – залишається в господарстві.

Результати аналізу. Після проведення аналізу лабораторія видає відповідні документи. Якщо його показники за схожістю насіння не нижче, а за вологістю не вище вимог державного стандарту ДСТУ 7160:2010, то виробник насіння отримує основний документ, який засвідчує посівні якості насіння – «Сертифікат на насіння».

На випадок, коли отримані дані не відповідають вимогам державного стандарту, лабораторія має право видати лише “Результати аналізу”, де вказує причину і рекомендує провести ретельніше очищення насіння чи його підсушування. Після додаткових заходів підготовки насіння його передають у насіннєву лабораторію для повторного визначення посівних якостей. У «Сертифікаті» подаються відомості про господарство, овочеву культуру, сорт (гібрид чи лінію), дату і рік виконання аналізу, чистоту насіння, його енергію проростання і схожість, вологість, засміченість насінням бур’янів, ураженість хворобами, пошкодження амбарними шкідниками тощо.

«Сертифікат» для оригінального і елітного посівного матеріалу діє впродовж восьми місяців, для репродуктивного - шість місяців. Якщо вирощена партія насіння не реалізована повністю, то потрібно проводити повторний аналіз для визначення посівних якостей насіння через вказаний вище період.

Більшість первинних сортових документів (окрім «Акта апробації насінницького посіву» і «Сертифікату на насіння») та остаточні документи складають агрономи – насіннярі, або головні агрономи господарств, які відповідають за насінництво овочевих культур.

Усі перераховані документи, за виключенням «Листка апробатора», складають за прийнятими формами у двох примірниках, один з яких залишається в господарстві, другий – в апробатора. Усі первинні сортові документи нумеруються порядковим номером і реєструються у спеціальній книзі, що ведеться в господарстві. Вносити до актів будь – які зміни, виправлення, а також підписувати їх (всі в двох примірниках) може тільки старший апробатор. Він перевіряє правильність проведення робіт з насінництва і оформлення відповідних документів. Усі сортові документи на насіння підлягають суворому обліку в реєстрах, їх зберігають на рівні цінних паперів не менше двох років після використання партії насіння однорічних овочевих культур і не менше трьох років – дворічних і багаторічних.

На основі первинних документів, які засвідчують сортові і посівні якості насіння, оформляють остаточні документи:

 • Атестат на насіння (оригінальне та елітне).
 • Свідоцтво на насіння (репродукційне РН1, РН2, РНн).
 • Свідоцтво на гібридне насіння.

Підготовлені документи зберігаються як юридичні, у господарствах (установах), які вирощують насіння, і супроводжують зразки чи партії насіння під час реалізації.

Атестат на насіння (оригінальне і елітне.) На основі вищевказаних первинних сортових документів, які підтверджують сортові і посівні якості насіння, агроном–насінняр чи головний агроном господарства, відповідальний за насінництво, як виробники насіння, складають і супроводжують кожну його партію відповідними остаточними сортовими документами. За вирощування насіння овочевих культур вищих категорій (оригінального і елітного) оформляють “Атестат на насіння”. У цьому документі зазначається наукова установа, що вирощує насіння. Її адреса поштова, місце вирощування, культура, сорт, рік урожаю, звідки отримано насіннєвий матеріал, його категорія, сортова чистота.

Обстеження насінників на ураженість хворобами, пошкодження шкідниками і забур’яненість, відомості про посівні якості насіння здержавного сортового документа «Сертифікат на насіння».Оформлений документ підписують керівник установи, агроном- насінняр і комірник. Складений “Атестат на насіння (оригінальне і елітне)” супроводжує реалізоване елітне насіння.

Свідоцтво на насіння (репродукційне). Заповнюється аналогічно попередньому документу “Атестат на насіння (оригінальне і елітне)”. Лише рівень сортової чистоти і посівні якості насіння будуть нижчі, але відповідатимуть вимогам державного стандарту України ДСТУ 7160:2010. Вищеназвані остаточні сортові документи нумерують і реєструють в спеціальний книзі, яка ведеться в господарстві, вказують дату, місяць і рік видачі, адресу відправлення

Поделиться:

Дополнительные материалы по теме: