Фенофази росту і розвитку рослин та їх тривалість

Строки сівби впливають на формування підвищеної врожайності капусти червоноголової і відіграють важливу роль у строках надходження товарної продукції. Вибір строку сівби насіння у відкриті розсадники залежить від погодних умов року, оскільки температура, вологість повітря та ґрунту, освітленість тощо відіграють вирішальну роль у проходженні рослинами фенологічних фаз росту та розвитку. При виборі сорту чи гібрида необхідно враховувати тривалість вегетаційного періоду і призначення продукції.

На основі результатів фенологічних спостережень, проведених протягом 2006-2008 рр., встановлено, що настання фенологічних фаз росту і розвитку рослин у середньостиглого сорту Олена найраніше відбувалось за сівби насіння 20 і 25 квітня (табл. 33).

Таблиця 33. Дата настання основних фенофаз росту і розвитку рослин середньостиглого сорту Олена залежно від строків сівб
Строк
сівби
СходиФормування
головок
Технічна стиглість
початокмасовіпочатокмасовепочатокмасова
20 квітня26.0428.0422.0727.0731.083.09
25 квітня1.052.0526.071.088.0913.09
30 квітня –
контроль
5.056.056.0811.0818.0924.09
5 травня9.0510.0512.0818.0825.092.10
Примітка. Розсаду капусти червоноголової висаджували у другій п’ятиденці I декади червня.

Найраніше масові сходи з’являлися за сівби 20 квітня – 28 квітня. Насіння, висіяне 25 квітня, забезпечило появу масових сходів 2 травня, тобто на 4 доби раніше порівняно з контрольним варіантом (30 квітня). За використання травневого строку сівби отримано найпізніші сходи – 10 травня.

Залежно від комплексу погодних умов року в середньому за три роки досліджень встановлено, що головки починали утворюватися в різний час. Фаза сходи-початок формування головок спостерігалась з аналогічною закономірністю щодо появи масових сходів. За перших двох строків (20-25 квітня) головки починали утворюватися 22 і 26 липня, у контролі – 6 серпня. Найпізніше вони сформувалися за сівби 5 травня – 12 серпня.

Найкоротший міжфазний період сходи – масове формування головок відмічено за сівби насіння 20 і 25 квітня – 27 липня і 1 серпня відповідно, що на 15 та 10 діб раніше, ніж у контролі. Найтриваліший даний період встановлено за сівби 5 травня – 18 серпня.

Надходження врожаю залежить як від тривалості вегетаційного періоду сорту, так і від погодних умов, що складалися під час росту і розвитку рослин. У середньому за три роки досліджень найраніше масову технічну стиглість набували головки за сівби 20 квітня – 3 вересня, що дозволило отримати продукцію на 3 тижні швидше, ніж у контролі. Сівба насіння 25 квітня забезпечила раніше достигання головок порівняно з контрольним варіантом на 11 діб. За сівби насіння 5 травня відмічено найпізніше настання технічної стиглості – 2 жовтня.

У групі пізньостиглих рослин відмічено аналогічну закономірність у проходженні основних фенологічних фаз росту і розвитку залежно від строків сівби (табл. 34).

Таблиця 34. Дата настання основних фенофаз росту і розвитку рослин капусти червоноголової у пізньостиглих гібридів залежно від строків сівби
Строк
сівби
СходиФормування
головок
Технічна стиглість
початокмасовіпочатокмасовепочатокмасова
Ауторо F1
20 квітня28.0430.0430.073.0828.095.10
25 квітня1.052.056.0811.083.1012.10
30 квітня –
контроль
6.057.0517.0823.0810.1019.10
5 травня10.0511.0522.0831.0816.1023.10
Роксі F1
20 квітня28.0430.046.0813.088.1018.10
25 квітня2.053.0511.0818.0813.1025.10
30 квітня –
контроль
6.057.0517.0825.0820.10не
наступала
5 травня10.0511.0524.0830.0825.10не
наступала

Найраніше масові сходи у гібрида капусти червоноголової Ауторо F1 спостерігалися за сівби 20 і 25 квітня – 30 квітня і 2 травня відповідно. Сівба насіння 30 квітня (контроль) забезпечила масові сходи 7 травня. Найпізніше їх появу відмічено за використання травневого строку сівби – 11 травня.

Початок формування головок у перших двох варіантах відбувався швидше на 18 і 11 діб порівняно з контролем. За сівби 5 травня продуктовий орган почав утворюватися найпізніше – 22 серпня. У середньому за роки досліджень масове формування головки за сівби 20 квітня встановлено 3 серпня, 25 квітня – 11 серпня, що швидше на 20 і 12 діб, ніж у контрольному варіанті. Строк сівби 5 травня забезпечив найпізніше масове утворення продуктового органу – 31 серпня.

Найраніше початок технічної стиглості головки почали набувати за перших двох варіантів (28 вересня і 3 жовтня відповідно). У контрольному варіанті та за травневого строку сівби ця фаза росту і розвитку спостерігалась 10 і 16 жовтня.

За сівби насіння 20 квітня масову технічну стиглість відмічено 5 жовтня, що на 14 діб раніше, ніж у контролі. За сівби 25 квітня різниця з контрольним варіантом складала 7 діб. Травневий строк сівби забезпечив найпізніше достигання головок – 23 жовтня.

У пізньостиглого гібрида капусти червоноголової Роксі F1 перші два варіанти також відрізнялись швидшим проходженням рослинами відповідних фенологічних фаз. Так, масові сходи були найранішими за сівби 20 і 25 квітня – 30 квітня та 3 травня. У контролі вони відмічені 7 травня. Найпізніші сходи були за використання травневого строку сівби – 11 травня.

Період від масових сходів до початку формування головок був найкоротшим за перших двох строків сівби – 6 і 11 серпня. Порівняно з контролем різниця складала 11 і 6 діб. За сівби 5 травня головки почали утворюватися 24 серпня. Масове формування головки за першого строку сівби відмічено 13 серпня, що на 12 діб раніше, ніж у контрольному варіанті. Насіння, висіяне 25 квітня, також забезпечило швидше утворення головки порівняно з контролем на 7 діб. За травневого строку сівби головки масово формувалися 30 серпня.

Найраніший початок технічної стиглості також спостерігався за сівби 20 квітня – 8 жовтня проти 20 жовтня у контролі. За сівби 25 квітня початок цієї фази росту і розвитку також відмічено раніше, ніж у контролі на 7 діб. Найпізніший початок достигання головок був за сівби 5 травня – 25 жовтня.

Аналіз фенологічних спостережень показав, що сівба 20 і 25 квітня дозволила отримати продукцію капусти червоноголової 18 та 25 жовтня. За сівби 30 квітня і 5 травня рослини не встигали набути повної технічної стиглості, оскільки гібрид Роксі F1 має тривалий вегетаційний період (174 доби).

Таким чином, кращими строками сівби капусти червоноголової середньостиглого сорту Олена і пізньостиглих гібридів Ауторо F1 і Роксі F1 у Лісостепу України є 20-25 квітня.

Встановлено, що проходження основних фенологічних фаз у середньостиглого сорту Олена залежно від строків сівби відбувалось по-різному (табл. 35).

Таблиця 35. Вплив строків сівби на тривалість основних періодів росту і розвитку рослин капусти червоноголової середньостиглого сорту Олена
Строк сівбиСходи, діб
після
сівби
Зав’язування головок,
діб після
сходів
Вегетаційний період, діб
початокмасовіпочатокмасове
20 квітня688590128
25 квітня678591134
30 квітня –
контроль
569297141
5 травня4594100145

Порівнюючи тривалість фази від початку до масових сходів слід зазначити, що у першому варіанті проходило 2 доби, у всіх інших – одна. Це можна пояснити більш сприятливою температурою під час проростання насіння за сівби 25, 30 квітня і 5 травня. Таким чином, строки сівби мали вплив на тривалість міжфазних періодів.

Аналізуючи отримані дані встановлено, що чим пізніший строк сівби насіння, тим швидше спостерігаються масові сходи. Так, за сівби 5 травня їх поява була відмічена на 5 добу. За сівби 30, 25 і 20 квітня від початку до масових сходів проходило 6, 7 та 8 діб відповідно. За використання травневого строку сівби температура ґрунту та повітря була більш сприятливою порівняно з іншими строками. Тобто дружність сходів і тривалість проростання насіння залежить від погодних умов.

За роки досліджень період від сходів до масового формування головки за сівби 20 і 25 квітня становив 90-91 добу відповідно, що швидше на 7 і 6 діб, ніж у контрольному варіанті. За сівби 5 травня масове утворення головки відбувалось на 100 добу.

На основі фенологічних спостережень встановлено різницю у тривалості вегетаційного періоду залежно від строків сівби насіння. Найкоротший цей період був за сівби 20 квітня – 128 діб, що складає різницю у 13 діб за строку сівби 30 квітня (контроль). За сівби 25 квітня рослини набували технічної стиглості на 7 діб раніше порівняно з контролем. Найтриваліший вегетаційний період був за використання травневого строку сівби – 145 діб.

У групі пізньостиглих гібридів відмічено аналогічну закономірність що і у середньостиглого сорту Олена стосовно дружності сходів залежно від строків сівби насіння (табл. 36). Початок другої декади квітня характеризувався дещо меншою кількістю тепла, тому за сівби 20 квітня масові сходи з’являлись на 2 добу після їх початку, у решти варіантів проходила 1 доба.

Таблиця 36. Вплив строків сівби на тривалість основних періодів росту і розвитку рослин у пізньостиглих гібридів капусти червоноголової
Строк сівбиСходи, діб
після
сівби
Зав’язування головок,
діб після
сходів
Вегетаційний період, діб
початокмасовіпочатокмасове
Ауторо F1
20 квітня8109195158
25 квітня6796101163
30 квітня –
контроль
67102108165
5 травня56103112165
Роксі F1
20 квітня81098105171
25 квітня78100107175
30 квітня –
контроль
67102110не
завершений
5 травня56105111не
завершений

Найшвидше масові сходи в обох гібридів з’являлися за сівби 5 травня – на 6 добу. У контрольному варіанті (30 квітня) тривалість цієї фази складала 7 діб. За сівби 25 квітня масова поява сходів спостерігалася через 7 діб у гібрида Ауторо F1 та 8 діб – у гібрида Роксі F1. Перший строк сівби у досліджуваних гібридів забезпечив найтриваліший період з’явлення масових сходів – 10 діб.

Найкоротший період від сходів до зав’язування головки у гібрида Ауторо F1 встановлено за сівби 20 квітня – 95 діб проти 108 діб у контролі. Наступний строк сівби мав різницю з контрольним варіантом у 7 діб. Використання травневого строку сівби забезпечило триваліший період формування головок – на 112 добу.

У середньому за три роки досліджень встановлено, що вегетаційний період за сівби 20 квітня складав 158 діб, що на 13 діб коротше порівняно з контролем (30 квітня). Порівнюючи тривалість цього періоду за сівби 25 квітня і 30 квітня (контроль) між ними не встановлено суттєвої різниці – 163 проти 165 діб. За сівби 5 травня вегетаційний період був на рівні контролю – 165 діб.

Як показали спостереження, найраніше масове формування головок у гібрида капусти червоноголової Роксі F1 відбувалось за сівби 20 квітня, тобто через 105 діб після масових сходів, різниця з контролем становила 5 діб. За сівби 25 квітня тривалість цієї фази росту і розвитку складала 107 діб. Утворення продуктового органу за травневого строку сівби відмічено на 111 добу.

Вегетаційний період визначався строком настання технічної стиглості головок. Так, за сівби 20 квітня цей період був найкоротшим і складав 171 добу. Сівба 25 квітня забезпечила достигання головок на 175 добу. У контрольному варіанті та за сівби 5 травня рослини не встигали набути масової технічної стиглості, тобто вегетаційний період у них ще не завершувався.

Таким чином, встановлено, що за сівби насіння 20 і 25 квітня всі досліджувані рослини сорту і гібридів капусти червоноголової мали дещо триваліший період від появи до масових сходів. Два перших строки сівби забезпечили швидше настання фаз росту і розвитку рослин сходи-формування головки та сходи-технічна стиглість. Протягом вегетаційного періоду на уповільнення чи прискорення проходження фенологічних фаз росту і розвитку вирішальний вплив має комплекс погодних умов року. Так, кількість тепла під час сівби насіння 20-25 квітня була у недостатній кількості для швидшої появи сходів.

Порівнюючи групу пізньостиглих рослин слід зазначити, що міжфазні періоди гібрида Ауторо F1 проходили швидше, ніж у гібрида Роксі F1, це пояснюється їх генетичними особливостями.

Поделиться:

Дополнительные материалы по теме: