Ріст і розвиток рослин. Утворення листків та біометричні показники рослин

Ріст і розвиток рослин

Залежно від комплексу умов рослини капусти савойської за різних схем розміщення починають формувати продуктові органи неоднаково. Як показали результати досліджень, у 2004 році в першій половині вегетації рослин випало менше опадів і середньодобова температура повітря була менш сприятлива порівняно з 2005 і 2006 роками. Завдяки цьому формування головки відбулося дещо швидше. Суттєвої різниці між варіантами не виявлено. За умови розміщення рослин за схемою 70x30 см у сорту Вертю 1340 у 2004 році ця фаза наставала 17 серпня, за схеми розміщення 70x40 см – 15 серпня. У варіанті 70x50 см – на 5 днів раніше, ніж у контролі – 10 серпня. Фаза формування головки у сорту Вертус спостерігалась дещо раніше – з 8 серпня за схеми 70x60 см до 16 серпня за розміщення 70x30 см (табл. 33).

Аналіз основних фаз росту і розвитку рослин у 2005 році показав, що сорт Вертю 1340 формував головки дещо пізніше, ніж минулого року. Це пояснюється вищою температурою повітря та більшою кількістю опадів у першій половині вегетації рослин. За схеми 70x30 см вона утворювалася 19 серпня. Схема висаджування рослин 70x40 см забезпечила формування головки 17 серпня. Незважаючи на те, що різниця між варіантами була незначною, збільшення відстані між рослинами до 50-60 см прискорювало формування головки.

Таблиця 33. Дата настання основних фаз росту і розвитку рослин капусти савойської залежно від схеми розміщення
Схема розміщення рослин, смПлоща живлення однієї рослини, м2Дата формування головокДата технічної стиглості головок
2004 р.2005 р.2006 р.2004 р.2005 р.2006 р.
Сорт Вертю 1340
70x300,2117.0819.0820.0828.091.107.10
70x400,2815.0817.0818.0826.0929.093.10
70x500,3510.0812.0812.0824.0929.0930.09
70x60 – контроль0,425.089.0810.0820.0926.0928.09
Сорт Вертус
70x300,2116.0817.0819.0826.0930.094.10
70x400,2813.0815.0816.0824.0928.091.10
70x500,3511.0814.0815.0821.0926.0929.09
70x60 – контроль0,428.0811.0811.0819.0824.0926.09

Аналогічна закономірність спостерігалась і у сорту Вертус. Збільшення відстані рослин у рядку забезпечило умови для швидшого формування головки.

Погодні умови 2006 року характеризувалися вищою температурою повітря та більшою кількістю опадів в період утворення головки обох сортів. Такі умови подовжували розвиток рослин порівняно з 2004 роком. Формування головки завдяки цим обставинам починалося за схеми 70x30 см у кінці другої декади серпня, 70x40 см – 18 серпня. За розміщення рослин 70x50 і 70x60 см – відповідно 12 і 10 серпня.

На основі результатів досліджень встановлено, що є певна закономірність між загущенням рослин та строками формування головки. Так, на занадто загущених площах формування головки проходило довше, за розрідженої схеми розміщення – швидше.

Як показали отримані дані (2004 р.), незалежно від схеми розміщення рослин капусти савойської настання повної технічної стиглості головок також змінювалося. Так, у сорту Вертю 1340 за схеми 70x30 і 70x40 см вона настава 28 і 26 вересня, через 42 доби після формування головок. За схем 70x50 і 70x60 см – повну технічну стиглість відмічено через 45 і 46 діб.

У сорту Вертус за схеми розміщення рослин 70x30 і 70x40 см повна технічна стиглість визначена 26 та 24 вересня, тобто через 41-42 доби після формування головки. За схеми 70x50 та 70x60 см вона спостерігалась 21 і 19 вересня.

Одержані дані 2005 року показали, що повна технічна стиглість головок у сорту Вертю 1340 за схеми 70x30 см наставала 1 жовтня. Інші схеми 70x40 та 70x50 см прискорювали достигання головок на дві доби – 29 вересня проти контролю – 26 вересня.

Необхідно зазначити, що повна технічна стиглість у сорту Вертус залежно від схеми розміщення рослин наставала аналогічно сорту Вертю 1340, проте починалась дещо раніше. За схеми 70x30 см вона спостерігалась 30 вересня, у всіх інших варіантах – на два дні раніше.

На основі проведених фенологічних спостережень встановлено, що технічна стиглість у сорту Вертю 1340 наставала найшвидше за використання схем 70x60 і 70x50 см – 28 і 30 вересня. За схем розміщення рослин 70x40 і 70x30 см – відповідно 3 і 7 жовтня. Аналогічна закономірність спостерігалась і у сорту Вертус, найраніше – за схеми 70x60 см – 26 вересня, найпізніше – 4 жовтня за схеми висаджування 70x30 см. Отже, загущення рослин у рядку незалежно від сорту подовжувало період від сходів до формування головок, затримувало формування головок і настання їх технічної стиглості порівняно з більш розрідженим розміщенням.

Утворення листків та біометричні показники рослин

У питаннях збільшення врожайності важливе значення має підвищення коефіцієнта використання рослинами сонячної радіації шляхом правильного розміщення рослин їх у посівах, що сприятиме збільшенню маси головок, продовженню періоду їх активного росту. Правильний вибір площі живлення та способу розміщення забезпечує можливість зменшити витрати енергії на нагрівання ґрунту, що призводить до порушення водообміну рослин, а умови водообміну і транспірації значною мірою впливають на фотосинтетичну діяльність листків.

Площа листкової поверхні є важливою характеристикою, яка дозволяє оцінювати продуктивність рослини. В процесі проведення експериментальних дослідженнях було визначено цей показник у сортів капусти савойської Вертю 1340 і Вертус.

Аналізуючи вплив схеми розміщення рослин капусти савойської сорту Вертю 1340 на розвиток листкової поверхні в середньому за три роки досліджень, встановлено, що за схеми 70x30 см площа листків однієї рослини мала найменший показник – 1,4 м2, відповідно на одиниці площі вона була найбільша – 65,0 тис.м2 за рахунок більшої кількості рослин на гектарі.

Схема 70x40 см забезпечила площу листків на рослині 1,5 м2, що на 0,3 м2 менше, ніж у контрольному варіанті. Пропорційно зменшувалась площа листків на одиниці площі, де вона становила – 53,5 тис.м2.

За розміщення рослин 70x50 см поверхня листків однієї рослини становила 1,6 м2, сумарна площа листків на гектарі – 45,8 тис.м2. Контрольний варіант забезпечив найбільшу площу листків з рослини – 1,8 м2, оскільки за такого розміщення рослини отримують більше освітлення і за якого створюються кращі умови для фотосинтезу. Проте за густоти рослин 23,8 тис.шт./га площа листків була найменша – 42,8 тис.м2, оскільки за цих умов їх кількість на гектарі була вдвічі менша (табл. 34).

Таблиця 34. Площа листків капусти савойської залежно від схеми розміщення рослин
Схема розміщення рослин, смКількість рослин, тис. шт./гаПлоща листків
однієї рослини, м2на 1 га, тис.м2
Рік досліджень
200420052006середнє200420052006середнє
Сорт Вертю 1340
70x3047,61,31,41,41,461,866,666,665,0
70x4035,71,41,61,51,549,957,153,553,5
70x5028,61,51,71,61,642,948,645,845,8
70x60 – контроль23,81,71,91,81,840,445,242,842,8
Сорт Вертус
70x3047,61,21,41,31,357,166,661,961,9
70x4035,71,41,61,41,449,957,149,952,3
70x5028,61,41,61,61,540,045,845,843,9
70x60 – контроль23,81,51,71,61,635,740,538,138,1

Зі збільшенням кількості рослин на одиниці площі у сорту Вертус відмічено зменшення площі листків однієї рослини і збільшення її в перерахунку на гектар. У міру загущення рослин у рядку розмір листкової поверхні на одну рослину зменшувався не пропорційно кількості рослин на одиниці площі, а повільніше, що приводило до збільшення площі листків рослин в загущених посадках.

За розміром площі листків залежно від густоти рослин спостерігалась аналогічна закономірність, як і у сорту Вертю 1340. Найбільша площа листків з однієї рослини була за розрідженого розміщення рослин (70x60 см) і кількістю їх 23,8 тис.шт./га – 1,6 м2. Схема розміщення рослин 70x50 см забезпечила листкову поверхню з однієї рослини – 1,5 м2. Дещо нижчий цей показник був за схеми 70x40 см – 1,4 м2. За найбільшого загущення рослин у рядку (70x30 см) листкова поверхня однієї рослини була найменша – 1,3 м2. Щодо площі листків на одиниці площі спостерігалась протилежна закономірність. Цей показник підвищувався в міру загущення рослин у рядку за рахунок більшої кількості рослин на 1 га.

Найбільша різниця в площі листків на гектарі була між схемами розміщення 70x60 см – 38,1 тис.м2 (контролем) і 70x30 см – 61,9 тис.м2. Інші варіанти 70x50 і 70x40 см мали показники на рівні 43,9 і 52,3 тис.м2/ га відповідно.

Отже, із загущенням рослин у рядку площа листків однієї рослини зменшувалась за рахунок утворення менших за розміром листків, а з одиниці площі – підвищувалась за рахунок більшої кількості рослин на одиниці площі.

Відповідно до схеми розміщення і густоти рослин змінювалась динаміка наростання листків капусти савойської сортів Вертю 1340 і Вертус. Аналізуючи одержані результати трирічних досліджень, слід зазначити, що в кінці першої декади серпня кількість листків у рослин сорту Вертю 1340 за різних схем розміщення істотно не змінювалась і коливалась у межах 17-18 шт (табл. 35).

Протягом другої декади серпня їх кількість між варіантами також не відрізнялась і становила за схеми 70x30 см 18 шт. За інших схем 70x40, 70x50 і 70x60 см цей показник був на рівні 19 шт. На кінець серпня кількість листків збільшувалася до 22 шт. у контрольному варіанті (70x60 см), за схем розміщення 70x30 і 70x40 см їх кількість була в межах 19 шт. Схема розміщення рослин 70x50 см забезпечувала в середньому формування 20 листків.

Таблиця 35. Динаміка наростання кількості листків у капусти савойської залежно від схеми розміщення рослин
Схема розміщення рослин, смКількість листків на рослині , шт.
Дата
1.0810.0820.0830.0810.0920.0930.09
Сорт Вертю 1340
70x3015171819181717
70x4016181919191818
70x5016181920201918
70x60 – контроль17181922222120
Сорт Вертус
70x30161820212121
70x40171920232222
70x50182022232323
70x60 – контроль182023242423

Протягом першої декади вересня кількість листків не змінювалась і залишалась у варіантах 70x60 і 70x50 см – 22 і 20 шт., за схем 70x40 і 70x30 м їх кількість становила до 18-19 шт.

Подальше зменшення листків у всіх варіантах відмічено в другій половині вересня. За схеми розміщення 70x60 см їх кількість становила 21 шт. на рослині, 70x50; 70x40 і 70x30 см – 19, 18 і 17 листків відповідно.

На 30 вересня кількість листків у варіантах 70x40, 70x50 см залишалася на рівні 18 шт. на рослині проти 20 у контрольному варіанті (70x60 см). Схема розміщення рослин 70x30 см не сприяла збільшенню цього показника порівняно з контролем. Отже, за більш загущеного розміщення рослин капусти савойської сорту Вертю 1340 кількість листків на одній рослині дещо зменшувалася.

Як свідчать отримані дані, схеми розміщення рослин капусти савойської сорту Вертус також впливали на кількість утворених листків. На початок серпня більшу їх кількість мали рослини за схем розміщення 70x50 і 70x60 см (контроль) – на рівні 18 шт. Дещо менше листків відмічено за схеми розміщення 70x40 см – 17 шт. Закономірно, як і у сорту Вертю 1340, найменша кількість листків формувалась при застосуванні схеми розміщення рослин 70x30 см – 16 шт.

На кінець першої декади серпня кількість листків у всіх варіантах збільшувалась. За схем розміщення 70x60 (контроль) і 70x50 см їх кількість була однаковою – 20 шт. Менше листків формувалось за схеми розміщення рослин 70x30 см – 18 шт.

Подальше збільшення листків зафіксовано в другій половині серпня – першій половині вересня. Станом на 30 серпня найбільшу кількість їх нараховано за схем розміщення рослин 70x60 (контроль), 70x50 і 70x40 – 24 і по 23 шт., за найбільшого загущення – 21 шт.

У другій половині вересня наростання листків завершувалось. Значних відмінностей між варіантами не спостерігалось. Найбільшу кількість листків також забезпечили схеми розміщення рослин 70x60 і 70x50 см – по 23 шт., за схем розміщення 70x40 і 70x30 см на одній рослині формувалось 22 і 21 листок.

У результаті вивчення динаміки наростання листків у процесі вегетації рослин сортів Вертю 1340 і Вертус виявлено зменшення їх кількості в міру загущення рослин у рядку незалежно від сорту.

Аналізуючи одержані результати досліджень, слід зазначити, що в кінці третьої декади липня діаметр головки капусти савойської сорту Вертю 1340 за різних схем розміщення істотно не змінювався і коливався в межах 7,1 – 8,0 см (табл. 36).

У кінці першої декади серпня істотне збільшення розміру головок відмічено за схем садіння 70x40, 70x50 та 70x60 см – відповідно 9,0, 9,5 та 10,2 см. Дещо менший діаметр формувався у варіанті 70x30 см – 8,5 см.

Таблиця 36. Динаміка наростання головки у капусти савойської залежно від схеми розміщення рослин
Схема розміщення рослин, смДіаметр головки, см
Дата
1.0810.0820.0830.0810.0920.0930.09
Сорт Вертю 1340
70x307,18,510,611,713,514,614,8
70x407,59,011,412,814,015,916,2
70x507,89,512,413,715,517,217,8
70x60 – контроль8,010,212,814,616,318,518,9
Сорт Вертус
70x306,87,810,111,312,613,313,5
70x407,09,211,012,513,614,815,3
70x507,19,412,114,015,816,817,0
70x60 – контроль7,810,212,714,416,017,718,1

Протягом другої декади серпня діаметр головки збільшувався до 12,8 і 12,4 см за схем висаджування 70x60 і 70x50 см. За інших схем розміщення (70x40 і 70x30 см) цей показник знаходився в межах 11,4 і 10,6 см. На кінець серпня він був також найбільшим за схем 70x60 і 70x50 см – 14,6 і 13,7 см відповідно.

Інтенсивніше наростання головки спостерігалось у вересні. За схеми висаджування рослин 70x60 і 70x50 см діаметр головки в першій декаді знаходився на рівні 16,3 і 15,5 см порівняно з варіантом 70x40 см (14,0 см). Використання схеми розміщення 70x30 см призводило до подальшого зменшення діаметра головки – 13,5 см.

На кінець другої декади вересня діаметр головки у варіантах 70x60 та 70x50 см збільшився до 18,5 та 17,2 см проти схеми розміщення рослин 70x40 і 70x30 см – 15,9 та 14,6 см. На 30 вересня цей показник за схеми 70x60, 70x50 і 70x40 см досягав 18,9, 17,8 і 16,2 см проти 14,8 см за більш загущеного розміщення 70x30 см. Схема розміщення рослин капусти савойської сорту Вертю 1340 70x40 і 70x30 см не сприяла збільшенню цього показника порівняно з контролем та схемою 70x50 см.

Отже, найкращому наростанню головок у капусти савойської сорту Вертю 1340 сприяли схеми розміщення рослин 70x60 та 70x50 см.

За динамікою наростання головок капусти савойської сорту Вертус спостерігалась аналогічна закономірність, як у Вертю 1340. На початок серпня значних відмінностей між варіантами за діаметром головок не спостерігалось. За схеми розміщення рослин 70x30, 70x40 та 70x50 см він був у межах 6,8-7,1 см, в контролі –7,8 см.

Суттєві зміни між варіантами відмічено у другій – третій декадах серпня. У кінці місяця (30 серпня) схеми розміщення 70x50 і 70x60 см забезпечили умови для формування головок діаметром 14,0 і 14,4 см. Найменші вони були за схеми 70x30 см – 11,3 см. Проміжне місце за цим показником належало варіанту зі схемою розміщення рослин 70x40 см, де цей показник становив 12,5 см.

У першій декаді вересня найбільший діаметр головок був також за схеми 70x60 і 70x50 см. На кінець вегетації рослин він становив 18,1 і 17,0 см, за схеми 70x40 см – 15,3 см. Найменший діаметр головок відмічено за найбільш загущеного розміщення 70x30 см – 13,5 см відповідно.

Наростання головок у капусти савойської сорту Вертус завершувалось раніше, ніж у Вертю 1340. Найбільші за діаметром головки формувались за схем висаджування в обох сортів 70x50 і 70x60 см. Схеми розміщення рослин 70x40 см і 70x30 см забезпечували утворення меншої за розміром головки.

Поделиться:

Дополнительные материалы по теме: