Альтернативные подходы в организации продовольственного рынка

автор:

Становленню та подальшому розвитку продовольчого ринку у країнах з розвинутою ринковою економікою сприяло прискорене формування його реальної інфраструктури, здатності адекватно відбивати зміни цін та доходів сільськогосподарських виробників.

Шляхи підходу до організації продовольчого ринку як в країнах з розвинутою ринковою економікою, так і в країнах колишнього Союзу, різні.

Так, з метою створення умов розвитку продовольчого ринку урядом Російської Федерації (1994 р.) прийнята постанова “Про створення Федеральної продовольчої корпорації та системи гуртових продовольчих ринків” при Міністерстві сільського господарства та продовольства. Головними завданнями корпорації є розвиток та державне регулювання продовольчого ринку в інтересах товаровиробників, задоволення попиту споживачів на продовольство та промисловості на сільськогосподарську сировину, забезпечення ефективного та поворотного використання коштів, залучених з метою державного регулювання продовольчого ринку.

На Федеральну продовольчу корпорацію покладено такіосновні завдання: формування та організація використання продовольчих фондів, здійснення товарних операцій з метою продовольчої інтервенції на ринку продовольства, його регулювання та стабілізації, розміщення на конкурсній основі замовлень на закупівлі та поставки сільськогосподарської продукції серед суб’єктів господарювання для формування продовольчих фондів товарних інтервенцій; здійснення державної підтримки аграрних товаровиробників у реалізації продукції на продовольчому ринку шляхом запровадження гарантованих мінімальних цін на продукцію, що закуповується у продовольчі фонди, а також авансування товаровиробників під заставу сільськогосподарської продукції; створення розвинутої ринкової інфраструктури, забезпечення методологічної та організаційної єдності регулювання продовольчого ринку, здійснення моніторингу та прогнозування ринку продовольства; участь у створенні та організаційно-економічному забезпеченні функціонування гуртових продовольчих ринків; мобілізація, акумулювання та забезпечення раціонального використання фінансових і кредитних ресурсів для операцій на продовольчому ринку; здійснення комплексу заходів з підвищення якості товарів, що реалізуються; організація та здійснення експортно-імпортних операцій стосовно продовольства.

Згідно із зазначеною Постановою Уряду Російської Федерації у Татарстані, Хакасії, Алтайському, Ставропольському, Краснодарському та Приморському краях, Володимирській, Волгоградській, Бєлгородській, Калузькій, Кемеровській, Курській, Нижегородській, Оренбурзькій, Рязанській, Смоленській, Свердловській, Тверській та Тульській областях, у містах Москві та Санкт-Петербурзі здійснюється економічний експеримент з організації гуртових продовольчих ринків.

Гуртові продовольчі ринки є підприємствами будь-яких організаційно-правових форм, передбачених чинним законодавством Російської Федерації з метою створення безпосереднім виробникам необхідних умов збуту сільськогосподарської продукції, забезпечення продовольчими товарами підприємств торгівлі та масового харчування, а також сировиною харчових та переробних підприємств.

З метою практичної реалізації зазначених завдань виділяються значні кошти (78.5 млрд.руб.) Міністерствам економіки та фінансів з федерального бюджету та інвестиційних кредитів на пайову участь у проектуванні та будівництві об’єктів гуртових продовольчих ринків та їх інфраструктури.

Організаційно втілення цієї постанови у життя забезпечується нормативними положеннями про передачу Федеральній продовольчій корпорації у довірче управління (траст) частини акцій гуртових продовольчих ринків та товарно-сировинних продовольчих бірж, удосконаленням оподаткування гуртових продовольчих ринків.

Органам виконавчої влади суб’єктів Російської Федерації рекомендовано сприяти створенню територіальних підрозділів Федеральної продовольчої корпорації, де активну участь бере також Комітет Російської Федерації з торгівлі. Зазначені структури контролюють та організовують максимальне використання існуючих холодильників, сховищ, плодоовочевих баз та інших об’єктів інфраструктури. Діяльність гуртових ринків координується Міністерством сільського господарства та продовольства, Комітетом Російської Федерації з торгівлі на основі Правил торгівлі на гуртовому продовольчому ринку.

Міністерство сільського господарства та продовольства та Міністерство фінансів Російської Федерації повинні забезпечувати повернення бюджетних коштів, виділених на закупівлю продовольства, та перераховувати їх на спеціальні рахунки Федеральної продовольчої корпорації та її територіальних підрозділів з метою їх наступного використання у цій же сфері.

Очолює Федеральну продовольчу корпорацію генеральний директор на правах першого заступника Міністра сільського господарства та продовольства Російської Федерації.

Здійснюючи функції державного замовника, Федеральна продовольча корпорація виконує для федеральних та регіональних потреб закупівлю та поставки зерна, цукрових буряків, насіння олійних культур, льону-довгунця, худоби та птиці, молока, вовни та інших продуктів, на які встановлюється державне замовлення.

Нереалізовані продукція, сировина та продовольство, закуплені за рахунок бюджетних позичок, передаються у розпорядження Федеральної продовольчої корпорації та її територіальних органів.

У випадку нецільового використання та несвоєчасного повернення бюджетних позичок та відсотків по них Державна податкова служба забезпечує за поданням Федеральної продовольчої корпорації, її територіальних органів стягнення зазначених коштів.

Щорічно, до 1 лютого, Федеральна продовольча корпорація, виходячи з встановлених обсягів закупівель продовольства на федеральні та регіональні потреби, визначає потребу у фінансових та кредитних ресурсах, необхідних для закупівлі сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства для державних потреб та підтримання державних гарантованих закупівельних цін. Здійснюється також авансована оплата у розмірі понад 50% вартості обсягу поставок, визначених угодою, у тому числі 25% після укладення угоди та 25% після завершення посівної, що передбачено федеральним законом Російської Федерації “Про закупівлі та поставки сільськогосподарської продукції, сировини та продовольства для державних потреб”.

Кошти, отримані Федеральною продовольчою корпорацією, використовуються, у першу чергу, з метою авансування закупівель зерна, насіння олійних культур, цукрових буряків та іншої аграрної продукції. Встановлено щоквартальну звітність стосовно використання бюджетних позичок та кредитних ресурсів, виділених під закупівлі сільськогосподарської продукції, сировини та продовольства.

Ефективність використання коштів забезпечується на основі їх повернення, з платою за користування ними певних відсотків (третина облікової ставки Центрального банку Російської Федерації).

Фінансування власної діяльності Федеральна продовольча корпорація здійснює шляхом нарахування до 3% суми закупівель сільськогосподарської продукції, сировини та продовольства. Зазначені фінансові ресурси спрямовуються на формування власних коштів Федеральної продовольчої корпорації для закупівель сільськогосподарської продукції, сировини та продовольства, створення матеріально-технічної бази та фінансування пайової участі у будівництві гуртових продовольчих ринків та на поточні витрати, пов’язані з утриманням апарату Федеральної продовольчої корпорації та її територіальних органів.

Працівники Федеральної продовольчої корпорації прирівнюються за умовами матеріально-побутового та медичного обслуговування до працівників апарату Міністерства сільського господарства та продовольства Російської Федерації.

Федеральна продовольча корпорація опрацьовує пропозиції щодо підтримки аграрних товаровиробників та забезпечує у межах своєї компетенції їх реалізацію; пропозиції щодо ліцензування та квотування виробництва і реалізації продовольчих товарів, на виробництво та реалізацію яких запроваджується особливий режим; бере участь у створенні всеросійської системи кон’юнктурної цінової інформації; обгрунтовує пропозиції щодо захисту вітчизняних товаровиробників, його форм та механізмів.

Федеральна продовольча корпорація у встановленому порядку створює свої територіальні органи, положення відносно яких, затверджує генеральний директор.

Федеральна продовольча корпорація на договірній основі може делегувати представництво своїх інтересів на місцях іншим юридичним особам (агентам) незалежно від їх організаційно-правової форми. Федеральна продовольча корпорація може залучати кредитні ресурси, кошти іноземних та вітчизняних інвесторів та інші фінансові ресурси.

Федеральна продовольча корпорація має право вносити до федеральних органів виконавчої влади пропозиції з питань координації своєї діяльності; організовувати галузеві, міжрегіональні заходи, спрямовані на здійснення регулювання продовольчого ринку та брати в них участь; вимагати та отримувати у встановленому порядку від міністерств, відомств та інших органів виконавчої влади необхідну для виконання покладених завдань інформацію; укладати із закладами науки та висококваліфікованими фахівцями угоди щодо опрацювання проектів програм, нормативно-правових актів з питань державного регулювання ринку продовольства та підтримки сільськогосподарських товаровиробників.

Генеральний директор Федеральної продовольчої корпорації несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань та функцій. Крім того, генеральний директор у відповідності з чинним законодавством видає накази, розпорядження, інструкції, методичні рекомендації з питань, що входять до його компетенції; заохочує працівників Федеральної корпорації, притягає їх у встановленому порядку до відповідальності; встановлює чисельність працівників, затверджує фонд оплати праці, структуру та штатний розклад.

При Федеральній продовольчій корпорації з метою формування стратегії розвитку та регулювання продовольчого ринку створена рада з представників зацікавлених федеральних органів виконавчої влади, а також представників суб’єктів Російської Федерації за згодою з ними, громадських та наукових організацій. Очолює раду генеральний директор Федеральної корпорації. Склад ради та положення про неї затверджується Федеральною корпорацією.

Федеральна корпорація є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки, печатку встановленого зразка зі своїм найменуванням.

З метою створення єдиної системи гуртових продовольчих ринків створена Міжнародна комісія з організації та функціонування системи гуртових продовольчих ринків.

З метою вивчення та розповсюдження передового зарубіжного досвіду та досвіду діяльності перших гуртових продовольчих ринків Росії на Вологодському базовому гуртовому продовольчому ринку проведено навчання та стажування фахівців, регулярно провадяться всеросійські та регіональні семінари-наради з питань продовольчого ринку.

Отже, з нашого погляду, незважаючи на певні розбіжності у підходах до формування продовольчих ринків, для України створення системи зазначених ринків є одним з пріоритетних напрямків розвитку аграрної реформи, де досвід Росії може відіграти позитивну роль.

Поделиться: