Интенсификация промышленного садоводства в условиях становления рыночных отношений

автор:
Ефективність виробництва плодових культур в регіоні за останні роки значно знизилась і галузь із прибуткової перетворилась в збиткову. Важливе значення в підвищенні її ефективності має інтенсифікація (1–3). Однак не визначений рівень інтенсифікації галузі, при якому садівництво стає прибутковим.

Дослідження з цього питання виконувались протягом 1987–1998р.р. по 33 господарствах Запорізької області, які мають достатні площі плодових насаджень і розташовані у трьох природно-кліматичних зонах. Аналіз проводився по групах господарств, ураховуючи розміри виробничих витрат на 1 га саду: І – до 1000 грн., ІІ – 1001-2000, ІІІ – 2001-3000 і VI група – більше 3000 грн. Досліджувались урожайність, витрати праці, собівартість продукції і рівень рентабельності. У вигляді вихідної інформації використовувались дані Запорізького облстатуправління, річні звіти господарств, а також матеріали первинного бухгалтерського обліку.

Результати роботи галузі у 1999 році не враховувались у зв’язку із значними пошкодженнями садових насаджень морозами.

Значну частину продовольчого балансу України традиційно складала продукція садівництва. Особливо сприятливі для цієї галузі умови Півдня України. Але зараз галузь знаходиться у глибокій кризі. В порівнянні з 1990 роком площі плодоносних насаджень в цій зоні скоротилися з 98,7 тис. га до 79,6 тис. га у 1998 році, або на 19,4%, а валові збори з 539,7 тис. тонн до 73,6 тис. тонн, або на 86,4%. За цей же період урожайність скоротилася з 54,6 ц/га до 5,2 ц/га.

Досвід передових садівницьких господарств підтверджує, що в ринковій економіці, в умовах конкуренції, інтенсифікація виробництва відкриває широкі можливості для підвищення урожайності, швидкого наповнення ринку плодоягідною продукцією, забезпечує значне зниження витрат праці і коштів на одиницю продукції, підвищує ефективність виробництва.

1. Порівняльна ефективність галузі садівництва (по 33 господарствах Запорізької області)
Показники В середньому 1991-1994рр. в% до 1987-1990 рр. 1995-1998рр. в% до 1987-1990 рр.
1987-1990 рр. 1991-1994рр. 1995-1998рр.
Площа багаторічних насаджень, га 17152 11894 9936 69,3 57,9
Площа плодоносних насаджень, га 7015,8 6974,0 6554,4 99,4 93,4
Виробництво плодів, т 50092 24527,3 14708,5 48,9 29,3
Урожайність, ц/га 71,4 35,2 22,4 49,2 31,3
Витрати на один га саду, грн.
- Виробничі 1713,1 1035,9 702,8 60,4 41,0
- Повні 2253,0 1798,9 857,5 79,8 38,0
Витрати праці на 1 га люд.-год. 570,5 489,9 325,6 87,4 57,0
Собівартість 1 ц плодів, грн.
- Виробнича 24,0 29,4 127,7 122,5 5,3р.
- Повна 31,5 51,5 137,0 162,2 5,1р.
Вартість валової продукції з 1 га саду, грн. 4382 2858 484,6 65,2 11,0
Прибуток (збиток) з 1 га насаджень, грн. 2112 1060,2 -338,0 50,2 -
Рівень рентабельності,% 93,7 58,8 - 62,8 -

Інтенсифікація садівництва і пов’язані з нею впровадження нових агрозаходів потребують додаткових грошових коштів і трудових витрат на тій же площі насаджень. В минулі роки, при наявності паритету цін, при раціональному впроваджені вищезгаданих заходів, зростало валове виробництво плодів, витрати на одиницю продукції скорочувались, різко підвищувалась продуктивність праці.

Дослідження інтенсифікації садівництва за останні 12 років показує, що, починаючи з 1991 року, рівень інтенсивності галузі значно скоротився (табл. 1). Для порівняння результати досліджень у вартісній оцінці були проіндексовані. Так, виробничі витрати на 1 га саду в порівняльних цінах скоротилися з 1713,1 грн. у 1987–1990 р.р. до 702,8 грн. у 1995–1998 р.р. або на 59%. Витрати праці на 1 га саду за аналізований період зменшились з 570,5 люд.-год. до 325 люд.-год., або на 43%. Спеціалізовані садівницькі господарства в умовах інфляції і нестачі оборотних коштів підтримували певний рівень інтенсивності ведення галузі, а багатогалузеві в цій скрутній ситуації не в змозі були забезпечити дотримання технології вирощування плодових культур і визначили інші пріоритети для свого існування (сконцентрували увагу на виробництві зерна і соняшника).

2. Ефективність садівництва в залежності від рівня виробничих витрат
Показники Групи господарств по рівню виробничих витрат на 1 га саду, грн.
I (до 1000) II (1001-2000) III (2001-3000) IV (більш 3000)

1987-1990р.р.

Кількість господарств в групі 8 14 6 5
Урожайність, ц/га 16,0 40,2 90,8 160,8
Витрати на 1 га саду, грн.
Виробничі 600 1077 2115 3658
Повні 642 1207 2620 5640
Вартість валової продукції з
1 га. саду, грн. 1415 2273 4853 11111
Прибуток з 1 га саду, грн. 778 1066 2233 5389
Собівартість 1 ц плодів, грн.
Виробнича 37,5 26,3 23,3 22,7
Повна 40,1 29,5 28,8 35,6
Рівень рентабельності, %/td> 121,1 88,2 85,2 93,8
1991-1994р. р.
Кількість господарств в групі 17 12 2 2
Урожайність, ц/га 9,2 33,4 112,6 110,6
Витрати на 1 га саду, грн.
Виробничі 576 1039 2434 2655
Повні 641 1514 5030 5339
Вартість валової продукції з
1 га саду, грн. 1024 2386 7670 11439
Прибуток з 1 га саду, грн. 305 570 2619 6100
Собівартість 1 ц плодів, грн.
Виробнича 62,6 31,1 21,6 24,0
Повна 69,6 45,3 44,6 48,3
Рівень рентабельності, % 47,5 36,9 52,0 114,2
1995-1998р.р
Кількість господарств в групі 27 4 1 1
Урожайність, ц/га 5,5 30,6 36,8 92,9
Витрати на 1 га саду, грн.
Виробничі 452 1245,6 2534,8 3447,2
Повні 509,7 1792,3 2593,4 4419,5
Вартість валової продукції з
1 га. саду, грн. 219,0 901,4 1671,5 4512
Прибуток з 1 га саду, грн. -244,0 -532,7 -821,9 92,9
Собівартість 1 ц плодів, грн.
Виробнича 143,2 68,8 37,4 30,7
Повна 143,2 73,9 37,8 39,4
Рівень рентабельності, % - - - 2,1

Значне зниження рівня інтенсивності галузі позначилось на основних виробничо-економічних показниках аналізованих господарств і області, тому що ці господарства в середньому за 1995–1998 р.р. виробляли близько 74,0% плодів Запорізької області. Так, середня урожайність скоротилася з 71,4 ц/га до 22,4 ц/га, або в 3,2 раза, валова продукція з 1 га саду з 4382 грн. до 484,6 грн., або більш як у 9 разів, а прибуток зменшився з 2112 грн. до 338 грн. збитків на плодоносному гектарі.

Нами проаналізована економічна ефективність садівництва в залежності від рівня інтенсифікації виробництва (по розміру виробничих витрат на 1 га саду). Результати досліджень (табл. 2) показують велику залежність ефективності садівництва від рівня виробничих витрат.

Порівняльний аналіз розвитку галузі в доринковий /1987–1990 р.р./ і ринковий /1995–1998 р.р/ періоди показує, що кількість господарств у І групі (виробничі витрати до 1000 грн. на 1 га саду) збільшилось з 8 до 27, валова продукція на 1 га саду скоротилась з 1415 грн. до 219,0 грн., або у 6,4 раза. Прибуток з одного гектара в сумі 778 грн., змінився на збиток у 244 грн.

В цілому, якщо раніш всі 33 господарства працювали з прибутками, то в 1995–1998 р.р. тільки 3 з них їх мали від садівництва. Дослідження показують, що тільки при виробничих витратах більше 3000 грн. на 1 га саду можна розраховувати на гарантований прибуток. Але за браком обігових коштів такі витрати можуть нести тільки окремі господарства і галузь в регіоні знаходиться на грані повного знищення.

Аналіз показує, що виробнича і особливо повна собівартість, на відміну від доринкового періоду, має тенденцію до зростання, що, в першу чергу, обумовлюється ростом тарифів на електроенергію, пально-мастильні матеріали, добрива, отрутохімікати, а також податками.

Зменшення прибутку обумовлюється також різким зниженням попиту на плодову продукцію з причин низької платоспроможності населення, втратою господарствами ринків збуту своєї продукції у Росії, Білорусі і Прибалтійських державах за рахунок митних податків і високої собівартості.

Дослідження показують, що на ефективність галузі активно впливають не тільки зовнішні, а і внутрішні фактори. Так, форми господарювання, які склалися в громадському садівництві в більшості своїй виявилися нездатними до ефективного використання наукових досягнень, нових форм організації праці і господарювання. Так, якщо прийняти досягнуті результати у ДГ "Мелітопольське" НДІ зрошуваного садівництва у 1986–1990р.р. за базу, яка відповідає досягненням науки у галузі, то вона використовується більшістю господарств області по зерняткових на 5–7%, а по кісточкових на 16,5–18%. Впровадження у виробництво досягнень наукового прогресу, по-перше, потребує інтенсифікації галузі і зміни форм господарювання. Слід визначити, що в області, після Указу Президента України, проведена велика робота по зміні форм власності і створенню сільськогосподарських підприємств ринкового типу. Це є запорукою їх ефективної роботи на майбутнє.

На ефективність ведення галузі садівництва значно впливають і інші фактори інтенсифікації – інтенсивні насадження плодових, зрошення, нові технології і сорти плодових культур, спеціалізація галузі. Однак, за відсутності обігових коштів у господарствах і державному бюджеті, а також пільгових кредитів на закладку нових насаджень, реалізація цих факторів інтенсифікації затримується на невизначений строк.

БІБЛІОГРАФІЯ

1. Статистичний збірник "Садівництво, виноградарство та хмелярство України" / Відп. за випуск О.М. Прокопенко – К., 1999. – 213с.

2. Стешко И.Е., Маркина Т.А. Интенсификация и эффективность орошаемого садоводства. – Днепропетровск: Проминь, 1989. – 143 с.

3. Экономика и организация садоводства / В.И. Майдебура, А.Н. Шестопаль, А.Е. Ермаков и др.; Под ред. В.И. Майдебуры. – К.: Урожай, 1985. – 204 с.

Поделиться: