Современное состояние селекционно-генетических исследований гороха (Pisum sativum L.)

автор:

Горох є однією з основних зернобобових культур в світі, цінним джерелом рослинного білку, одним з кращих попередників для зернових культур. З 1980 р. виробництво гороху в світі регулярно зростало і досягло в 1990 р. 16,5 млн. тон. В 90-х воно коливалось в межах 11—15 млн. тон. В 2000, 10,7 млн. тон було вироблено, з них більша частина Канадою — 2,8 млн. тон та Францією — 1,9 млн. тон. Китай та Росія є також одними з найбільших виробників. В країнах ЄС горох вирощується на площі 800—900 тис. гектарів, але у валовому зборі 63 % займає Франція. Середній врожай гороху в ЄС 4,33 т/г (1990—2000 р.), у Франції 5,0 т/г. Більшість продукції гороху в країнах ЄС використовується для годування тварин. Так, у Франції лише 6 % йде на продовольчі цілі, 90 % на годівлю свиней [www.grainlegumes.com].

В Україні найбільша площа під горохом досягала 1 – 1,4 млн. га в кінці 80-х — початку 90 рр. ХХ століття, але в зв’язку з економічною кризою в наступні роки виробництво гороху знизилось в кілька разів. Починаючи з 2000 року площі під горохом в Україні поступово відновлюються.

У сучасних сортів гороху за останні 10—15 років архітектура рослини зазнала значних змін, чим зіграла важливу роль як у збільшенні насіннєвої продуктивності, так і в підвищенні технологічності сортів. В першу чергу слід згадати сорти з підвищеною стійкістю до осипання насіння за рахунок рецесивного гену def (development funiculus), вперше використаного в Україні академіком А.М. Шевченко в кінці 70 рр. ХХ ст. [1]. З часом в різних селекційних установах України і Росії був створений цілий ряд сортів гороху з геном def: Неосипаючий-1, Труженик, Орловчанин, Орловчанин-2, Харківський-302, Харківський-325, Харківський янтарний та інші.

Але найбільшого розповсюдження останнім часом в Україні, Росії та країнах ЄС набули безлисточкові, або вусаті форми гороху. Вперше феномен безлисточковості був відкритий в Росії В.К. Соловьйовою у 1949 р. як спонтанна мутація в сорті Свобода та на основі цього мутанту був створений сорт гороху Вусатий 5 [2]. V. Kujala [3] незалежно виділив аналогічну мутацію та назвав її afila. J.B. Goldenberg [4] з’ясував, що безлисточковість контролюється рецесивним геном af, який локалізований в 1 хромосомі. Під впливом гену af всі листочки перетворюються на сильно розгалужені вусики. Такий тип листка гороху надає ряд переваг безлисточковим формам: висока стійкість масиву рослин до вилягання за рахунок сильного розвитку вусиків та зчеплення їх між собою; краща аерація рослин, що перешкоджає розвитку хвороб, шкідників, гниття та випрівання листостеблової маси [6,7]. Враховуючи виробничі переваги безлисточкових форм, селекція сортів цього типу отримала широке розповсюдження [5,6,8] і вже в 90-х рр. були створені безлисточкові сорти в Україні та Росії: Норд [9], Вусач неопадаючий, Самарец, Спрут, Аксайский вусатий, Харьковский еталонний, Полтавець 2 та ін. В країнах ЄС та Канаді масове вирощування вусатих форм гороху почалося з 80-х років. З 169 районованих в ЄС сортів 58% безлисточкові. На сьогоднішній день в Західній Європі успішно вирощуються такі сорти, як Solara, Countess, Baccara, Grafila та ін. [10].

Останнім часом в селекційну практику залучаються нові форми листка гороху. Так, в 1989 році доктором А.М. Зеленовим [11] отримана форма гороху „хамелеон”, що характеризується наявністю ярусної гетерофілії, при якій два—три нижні листки мають звичайно два—три листочки та вусик, на трьох—чотирьох наступних вузлах розташовані вусаті листки, а в зоні плодоношення листок представлений розгалуженими вусиками з нерегулярно розташованими на них листочками. За даними автора, рослини типу „хамелеон” перевищують безлисточкові за вмістом хлорофілу в листках та фотовідновлювальною активністю хлоропластів [12].

Певний інтерес для селекції представляють форми гороху з детермінантним типом росту стебла, або з обмеженою кількістю продуктивних вузлів [1,13,14]. Вперше така форма гороху була отримана Поповою І.А. в 1972 році та на її основі створений сорт Атол [15]. W.K. Swiecicki в 1987 році описав одержану ним лінію гороху з обмеженим ростом, WT 16100, констатував її ідентичність з лінією JI 1238 (John Innes Centre), ввів термін det (determinate) для позначення гена, який контролює ознаку “обмежений ріст” та встановив його локалізацію його в VII хромосомі [16]. Під впливом гену det на рослині утворюється один—два плодючі вузли, з останнього вузла виходять два плодоноси і рослина повністю закінчує свій ріст після їх формування, в той час коли у звичайних сортів гороху ріст стебла продовжується навіть при формуванні на ньому бобів, знижуючи ефективність використання фотоасимилятів на утворення бобів та спричиняючи надмірне нарощування вегетативної маси рослини гороху.

А.М. Шевченко на Луганській дослідній станції виявив детермінантну форму гороху, стійку до осипання насіння [17]. Новий мутант автори назвали stabilis і створили на його основі сорт зернового гороху Детермінантний ВСГІ. Вони встановили, що ознака мутації stabilis обумовлена рецесивним геном stb 1 ("луганський" тип детермінантності) [18]. Однак, фенотипово лінія stabilis-1 подібна до ліній із геном det (WT 16100, JI 1358/B) [19].

В 1991 році В.М. Уваровим у Всеросійському НДІ зернобобових та круп’яних культур була відкрита нова мутантна форма гороху „люпиноїд” [20]. Її відмінною особливістю є наявність апікального квітконоса, який містить до 11 почергово розташованих квіток. Генетичний аналіз показав, що на формування даної ознаки впливають два рецесивні гени det (детермінантний тип росту стебла) та fa (фасціація стебла) [21]. Під впливом гену det на рослині утворюється два продуктивні вузли [20], фасціація виражена в зближенні 2—3 верхніх вузлів та зрідка – в подвоєнні черешків листків. Компактне розташування бобів на апікальному квітконосі сприяє одночасному їх дозріванню, однак, за даними автора, у всіх зразків спостерігався дисбаланс високої потенціальної і реальної продуктивності, який пояснюється високою абортивністю квіток, бобів та насіння. Також, негативним наслідком фасціації є довге, слабке в нижній частині стебло, яке легко вилягає [22]. Завдяки поєднанню ознак „люпиноїд”, вкорочене стебло та вусатий тип листка у Всеросійському НДІ зернобобових та круп’яних культур створені лінії нового типу, характеризуються одночасним цвітінням та дозріванням, достатньо високою продуктивністю, і є цінним генетико-селекційним матеріалом [23].

Важливою складовою габітусу рослини гороху є довжина міжвузлів та їх кількість. Існує більше 20 локусів генів, що контролюють довжину та кількість міжвузлів на рослині, і які використовуються в селекції для створення сортів гороху з коротким та міцним стеблом, стійким до вилягання [24]. Мутації в п’ятьох генних локусах можуть змінювати довжину стебла за рахунок прямого впливу на рівень біологічно активного гібберелліну ГА1. Чотири з них, le, na, ls і lh, контролюють утворення карликового та мікро-карликового фенотипів [25]. Так, ген le (bravi-internodium) вкорочує стебло на 40—60%, надаючи йому зигзагоподібності. Зменшення рівня ГА1 спостерігається в апікальних бруньках, в листках, черешках, вусиках, бобах та насінні, однак, воно не корелює з основними фенотиповими змінами в цих органах [26,27]. Ген le широко використовується в селекції для отримання короткостеблових інтенсивних сортів гороху.

Короткостеблові форми гороху в порівнянні із звичайними сортами характеризуються вищим рівнем стійкості до вилягання [28]. Так, у низькорослих сортів з міцним стеблом рослини починають вилягати лише під час цвітіння, тоді як у високорослих сортів із довгим стеблом – ще до початку бутонізації (у фазу 8—10 листків). Короткостеблові сорти гороху характеризуються добре розвиненою механічною тканиною, мають розвинену транспортну систему стебла та краще забезпечення асимилятами генеративних органів. У короткостеблових сортів доля бобів в сухій масі рослин у фазу воскової стиглості насіння складає 40—50%, стебел 30—40%, тоді як у довгостеблових сортів більша частина біомаси приходиться на стебла (50—60%), а менша на боби (12—20%) [29].

Однак, селекція на короткостебловість не спроможна повністю виключити вилягання рослин. Тому, в останній час при створенні полукарликових сортів гороху перевага віддається вусатому морфотипу рослин, поєднання в одному генотипі ознак вусатості та короткостебловості дозоляє підвищити стійкість до вилягання до 100% [30,31]. Сорти сучасної селекції, такі як Мадона, Дамір, Орлус, Спрут 2 та інші характеризуються саме таким морфотипом.

На сьогоднішній день пріоритетними напрямками в селекції на технологічність рослин гороху визнані: створення листкових та вусатих сортів гороху; з маленькими та середніми, але товстими листковими пластинками та крупними прилистками; з висотою рослин від 60 до 90 см та лінійною щільністю стебла більше 18 мг/см; з 11—12 вузлами в вегетативній та 3—5 в генеративній частині рослин; із фізіологічно обмеженим або генетично детермінантним типом розвитку [32,33].

В Україні вирощуються сорти різних морфотипів, в основному, вітчизняних селекційних установ, а також сорти іноземної селекції [34]. Сорти районуються за природньо-кліматичними зонами: Степ, Лісостеп і Полісся. Серед листочкових сортів на сьогоднішній день на Україні успішно вирощуються: Аграрій, Акціонер, Інтенсивний 92, Інтенсивний 97, Люлінецький короткостебловий, Напарник, Харківський 320, Харківський 302, Харківський янтарний, Труженик (Україна), Орловчанин, Таловець 50, Таловець 60 (Росія), Богатир (Чехія); серед безлисточкових: Норд, Полтавець 2, Беркут, Харківський еталонний, Харвус 1, Харвус 2, Дамір 2, Дамір 4 та інші (Україна), іноземної селекції — Мадонна, Харді [35].

Матеріал та методика

В аналіз були включені лінії та сорти із конкурсного сортовипробування Полтавської державної аграрної академії. Досліджували врожайність та ряд господарсько-корисних ознак: висота рослини; кількість фертильних та нефертильних вузлів на рослині; маса рослини; кількість бобів на рослині; маса бобів; кількість насіння з рослини; кількість насінин в бобі; маса насіння, маса тисячі зерен. Також в структурний аналіз були включені та прості індекси продуктивності рослини: збиральний індекс (ЗІ) = маса насіння / маса рослини; індекс атракції (АІ) = маса бобів / маса стебла; індекс мікророзподілень (МІ) = маса насіння / маса бобів.

Коефіцієнт стабільності (St) визначали за формулою:

St=Xlim/Xoptּ100+(1)
де Xlim – середня величина ознаки при несприятливих умовах, Xopt – в оптимальних умовах [37].

Методика Еберхарта-Рассела дозволяє оцінити сорти гороху не тільки за середньою врожайністю, але і за пластичністю (bi), яка відображає регресію сорту на зміну умов середовища та стабільності (sd2) цієї реакції [38]. Автори запропонували розділити суму квадратів взаємодії кожного сорту з умовами середовища на дві частини – лінійний компонент регресії (bi) та нелінійну частину, яка визначається середнім квадратичним відхиленням від лінії регресії (sd2).

При цьому стабільним є сорт, у якого коефіцієнт регресії дорівнює 1, а відхилення від лінії регресії мінімальне. При такому поєднанні цих двох параметрів та високій середній врожайності сорт можна вважати ідеальним. Коефіцієнт регресії врожайності сорту на індекси середовища прийнято називати коефіцієнтом екологичної пластичності, а дисперсію відносно регресії – стабільністю.

При використанні регресійних моделей для оцінки реакції сорту на зміну факторів зовнішнього середовища, коефіцієнт регресії (bi) виступає як показник пластичності сорту. Передбачаючи лінійну залежність між генотипічними та середовищними ефектами можна використовувати регресію даної ознаки на екологічні індекси середовища, оцінені через середній врожай усіх сортів, що були вирощені в цих умовах [38]. При порівнянні показників пластичності досліджуваних сортів, генотипи з коефіцієнтом bi > 1 відносять до високопластичних (відносно середньої групової). При 1 > bi = 0 сорт відносять до відносно низькопластичних. Якщо показник пластичності сорту достовірно не відрізняється від одиниці, то сорт за реакцією на зміну умов середовища не відрізняється від середньої групової.

Окрім оцінки напряму та величини реакції сорту на зміну умов середовища, розраховують стабільність цієї реакції за ступенем відхилення від регресії sd2. Низькопластичні сорти з низьким значенням sd2 є широко адаптованими генотипами, так як вони не знижують значення ознаки в умовах ліміту факторів середовища та безлімітному середовищі, але вони є нерентабельними для вирощування та відносяться до екстенсивних сортів. Високопластичні сорти з низьким значенням sd2 відносяться до сортів інтенсивного типу, з позитивною стабільною реакцією на покращення умов вирощування.

Характеристика кращих ліній гороху за продуктивністю та іншими господарсько-корисними ознаками із конкурсного сортовипробування Полтавської державної аграрної академії

В таблиці 1 приведені дані врожайності та інших господарсько-корисних ознак кращих ліній гороху в порівнянні з поширеними у виробництві сортами в конкурсному сортовипробуванні Полтавської державної аграрної академії в 2003 р.

В умовах Полтавщини в цей період склались дуже несприятливі умови в травні – жара та посуха. Тому, в значній мірі проявилась генетична стійкість окремих сортів і ліній в перший період росту та розвитку. Найменший врожай показав достатньо широко розповсюджений на Україні сорт Дамір-2, який мав і найменшу висоту рослини – 30 см, хоча в сприятливому за зволоженням 2002 році в конкурсному сортовипробуванні він забезпечив найвищу прибавку врожаю в порівнянні з іншими сортами та лініями. В умовах посухи найвищі врожаї були отримані у безлисточкової лінії 676 (4,42 т/га) і листочкової лінії 691 (4,39 т/га). Безлисточкова лінія 680, не зважаючи на її низькорослість (33,2 см) забезпечила врожай 3,78 т/га на рівні сорту Мадонна.

Особливий інтерес представляє лінія 676 внаслідок її ультраранньостиглості, високих темпів росту в ювенільній фазі та іншим господарсько-корисним ознакам. Завдяки цим якостям лінія 676 найменше постраждала від жорстокої травневої посухи в порівнянні з іншими сортами і лініями із конкурсного сортовипробування.

Л. 680 мала високі показники врожайності (3,78 т/га), маси тисячі зерен, індексу атракції в порівнянні зі стандартом Дамір-2. Лінія 680 за даними трьохрічного сортовипробування була передана в державне сортовипробування на 2004 рік під назвою Зінківський, та на 2006 р. сорт визнаний перспективним для вирощування в зоні Полісся.

Лінії 681 та 689 переважали Дамір-2 і Норд за висотою рослини та висотою прикріплення нижнього бобу, що говорить про їх підвищену посухостійкість.

Таблиця №1
Характеристика кількісних ознак у ліній гороху F10—F11 із конкурсного сортовипробування Полтавської державної аграрної академії (Дані 2003 р.)
ЛініяДамір-2НордМадоннал.676л.680л.681л.689л.690л.691
Генотипafaf
DefDef
afaf
defdef
afaf
DefDef
afaf
defdef
afaf
defdef
AfAf
defdef
AfAf
defdef
AfAf
defdef
AfAf
defdef
Врожайність, т/га3,08±0,123,95±0,06*3,79±0,06*4,42±0,07*3,78±0,04*4,16±0,06*3,78±0,06*4,14±0,06*4,39±0,07*
Висота рослини, см33,0±1,1442,6±1,59*46,0±1,94*54,7±1,71*33,2±0,6849,4±1,69*50,0±0,93*39,4±1,28*41,0±1,15*
Висота прикріпл. нижнього бобу, см29,2±0,8337,8±1,38*40,1±1,50*45,2±1,67*29,9±0,7746,7±1,77*47,1±0,99*35,4±0,83*37,2±1,04*
К-сть ферт. вузлів2,5±0,542,4±0,163,7±0,652,3±0,152,1±0,102,3±0,371,9±0,102,0±0,212,6±0,16
К-сть неферт. вузлів6,7±0,668,7±0,37*11,9±0,61*6,5±0,378,2±0,399,3±0,70*8,2±0,458,6±0,48*9,8±0,53*
К-сть бобів з р-ни4,4±0,904,1±0,285,9±0,694,1±0,313,7±0,214,3±0,544,0±0,353,7±0,374,3±0,34
К-сть насіння з р-ни17,6±1,5614,1±1,3525,6±3,96*17,6±1,9613,8±0,9514,2±2,0715,7±1,598,8±1,25*16,3±1,88
К-сть насінин в бобі4,0±0,433,4±0,214,3±0,534,3±0,473,7±0,453,3±0,193,7±0,232,4±0,273,8±0,28
Маса рослини, г8,71±1,228,64±0,7714,29±2*8,07±0,758,43±0,538,12±1,158,26±0,765,35±0,647,30±0,76
Маса бобів, г5,74±0,965,58±0,538,65±1,215,76±0,565,85±0,375,24±0,716,06±0,563,52±0,46*5,48±0,61
Маса насіння, г4,68±0,844,44±0,477,19±1,01*4,57±0,514,67±0,324,20±0,564,73±0,532,67±0,40*4,63±0,53
Маса тисячі зерен, г263±1,53315±8,91*281±6,14*260±5,93338±9,73*296±14,22*302±8,22*303±5,61*286±5,28*
Збиральний індекс0,54±0,060,51±0,020,50±0,020,56±0,020,55±0,010,53±0,020,56±0,020,49±0,030,63±0,01
Індекс атракції2,01±0,241,87±0,121,58±0,122,66±0,272,29±0,091,99±0,162,76±0,08*1,98±0,183,02±0,17*
І. мікророзподілень0,82±0,030,79±0,010,83±0,010,78±0,020,80±0,010,80±0,010,77±0,020,75±0,020,84±0,006
* — різниця зі стандартом статистично достовірна при Р0,05.

Високі показники за більшістю ознак мав сорт Мадонна селекції німецької фірми „Лембке“, хоча і поступався за врожайністю іншим лініям, але перевищував Дамір-2. Сорт Мадонна показав себе як пізньостиглий і мав найбільші показники за кількістю фертильних та нефертильних вузлів, кількістю бобів з рослини, кількістю насіння з рослини, кількістю насіння в бобі, масою рослини, масою бобів з рослини, масою насіння з рослини.

Врожайність, пластичність те стабільність сучасних сортів гороху в залежності від географічного пункту випробування

Вплив на врожайність гороху географічного пункту випробування, або місця розташування дослідної сортовипробувальної станції (ДСС) на території України, визначали в середньому за 7 років – 1996, 2000—2005 за середньою врожайністю (Х0) та стабільністю (St) за вказані роки по усіх ДСС.

Аналіз врожайності гороху у розрізі грунтово-кліматичних зон (ГКЗ) (табл. 2) показав, що кращі показники врожайності та її стабільності за роками відмічені в зоні Лісостепу (ЛС), на другому місці зона Полісся (П), найгірші показники мала зона Степу (С).

ГКЗ С характеризується нестабільністю врожаю зерна гороху як за роками, так і за окремими ДСС. З 5-ти наявних ДСС кращі показники за врожайністю зерна та його стабільністю мала Кіровоградська ДСС (+11,8% до середнього), а найгірші – Слав’яносербська ДСС (-40,5%). Три інші ДСС за врожаєм гороху дещо поступалися середньому показникові (-2,9…-5,2%), а найбільша нестабільність врожаю була зафіксована на Нікопольській ДСС, де коефіцієнт стабільності знизився до 34,0%, а врожай зерна коливався за роками від 17,0 до 50 ц/га.

В ГКЗ ЛС високими показниками врожайності та стабільності виділялись Калинівська ДСС (Вінницька область) – врожай +46,1%, стабільність +32,7% та НДЦ „Сорт” (Київська область) – врожай +35,9, стабільність +25,2%. Найнижчі показники серед усіх ДСС Лісостепової зони зайняла Харківська ДСС: врожай –16,7%, стабільність –6,1%. Третє місце за врожаєм в ЛС за ці роки зайняла Маньківська ДСС Черкаської області; Миргородська и Полтавська ДСС зайняли проміжне положення на рівні середніх показників експерименту.

Таблиця №2
Урожайність гороху в різних ДСС та грунтово-кліматичних зонах, в середньому за 1996, 2000–2005 рр.
Назва ДСС, ГКЗВрожай, ц/гаminmax± до х0, %St± до St0, %
1Запорізька29,017,838,4-5,246,4+0,4
2Донецька29,718,041,4-2,943,5-5,8
3Кіровоградська34,220,744,7+11,846,3+0,2
4Нікопольська29,217,050,0-4,634,0-26,4
5Славяносербська18,210,034,0-40,529,4-36,4
6Середня С28,116,741,7-8,340,0-13,4
7Віницька29,326,141,9-4,262,3+34,8
8Калинівська44,731,049,0+46,163,3+37,0
9Маньківська33,820,844,0+10,547,3+2,4
10Миргородьска31,119,642,5+1,646,10,0
11Полтавська31,026,741,4+1,364,5+39,6
12НДЦ ”Сорт”41,636,459,3+35,961,4+32,9
13Валківська25,515,459,7-16,734,4-25,5
14Середні ЛС33,925,144,8+10,856,0+21,2
15Рівненська37,725,157,2+23,243,9-5,0
16Львівська27,823,948,3-9,249,5+7,1
17Тернопілська29,919,043,7-2,343,5-5,8
18Чернівецька23,414,934,0-23,543,8-5,0
19Прилуцька29,813,242,9-2,630,8-33,3
20Середні П29,719,245,2-2,942,5-8,0
21Середня по усіх ДСС, х030,6*20,343,90,046,2*0,0
* х0 – середний урожай, St0 – середня стабільність за усіма ДСС.

В Поліссі кращий врожай відмічений в Рівненській ДСС (+23,2% до середньої досліду); в інших 4-х ДСС він не досягав середнього рівня. Найгірші показники врожаю були відмічені в Чернівецькій (-23,5%) та Львівської (-9,2%) ДСС, найбільша нестабільність врожаю зерна спостерігалась на Прилуцькій ДСС Чернігівської області, де коефіцієнт стабільності знизився, в порівнянні з середнім, на 35,4%, а урожай коливався за роками від 13,2 в 1996 р. до 42,9 ц/га в 2004.

Для отримання більш повної картини зв’язку врожайності різних сортів гороху з їх пластичністю та стабільністю при різних умовах вирощування був застосований метод Эберхарта-Рассела [144].

Мінливість та стабільність врожайності у нових сортів гороху під впливом взаємодії ”генотип-середовище”

За середньою врожайністю та її стабільністю в залежності від пункту, року та генотипу досліджувані сорти значно відрізнялись від стандарту Харківський еталонний та один від одного (табл.3). За середньою врожайністю двох років всі сорти перевищували стандарт: на 2…10% – Олеко, Зінківський, Міленіум, Аскет; більш ніж на 10% – 8 сортів, серед яких 2 сорти (Ефектний та Камелот) більше 40 ц/га, 3 сорти (Готівський, Девіз і Сантана) – більше 39 ц/га.

Таблиця №3
Врожайність та коефіцієнти пластичності (bi) та стабільності (sd²) у нових сортів гороху (дані 2004—2005 рр.)
СортВрожайність, ц/гаsd²bi
Середня, ц/гаminmaxLV
1Ефектний40,22±1,6920,554,834,37,8331,011
2Готівський39,83±1,8415,854,839,016,0401,113
3Світ38,35±1,7817,758,440,711,0111,096
4Олеко35,80±1,6617,153,436,39,1301,011
5Зінківський35,13±1,6916,452,135,78,3130,983
6Ескіз38,41±1,8318,954,535,66,8921,043
7Девіз39,80±1,7119,757,637,95,6831,046
8Аскет37,73±1,7717,251,434,28,2361,132
9Міленіум37,74±1,8317,346,829,515,8660,753
10Сантана39,34±2,2817,661,043,417,4840,929
11Камелот40,93±1,9218,658,940,38,1111,052
12Інтенсивний 9237,70±1,5519,152,533,48,0500,906
13Х. еталонний, ст.34,59±1,5518,854,235,40,8030.924

В сприятливий 2004 рік приріст врожаю по відношенню до стандарту склав від 6,5 до 17%, що говорить про значне збільшення потенціалу продуктивності у нових сортів. В 2005 році, посушливому в першій половині вегетації, спостерігалась тенденція достовірного зниження врожаю у значної частини досліджуваних сортів, в порівнянні з 2004 роком. Так, Харківський еталонний (стандарт) за рахунок відносно низької посухостійкості знизив врожай на 5,3 ц/га (-14,3%), Ескіз на 5,6 ц/га (-13,6%). Незначна недостовірна різниця за врожаєм за роками відмічена у сортів Олеко, Зінківський, Міленіум, Готівський та ін., хоча тенденція зниження продуктивності в більшості випадків збереглась, за винятком сортів Зіньківський і Міленіум.

Як видно з таблиці 2.5, найбільшу пластичність за врожайністю показали сорти гороху Аскет (1,132), Готівський (1,113), Світ (1,096), Камелот (1,052), Девіз (1,046), Ескіз (1,043), Ефектний і Олеко (1,011), які мали коефіцієнт пластичності >1, позитивно реагували на покращення умов вирощування, мали більш круті лінії регресії в порівнянні зі стандартом та іншими сортами. Найнижчу пластичність показав сорт Міленіум (0,753).

Досліджувані сорти гороху також значно відрізнялись між собою за варіансою стабільності врожаїв (sd²). Як вже було відмічено, чим вище варіанса стабільності, тим менш передбачуваною є реакція сорту на зміну умов середовища, тобто в селекції дослідник повинен прагнути до мінімального значення показника sd². В нашому випадку кращі (мінімальні) показники за стабільністю мали сорти гороху Харківський еталонний (0,803), Девіз (5,683), Ескіз (6,898) і Ефектний (7,833), а гірші, з максимальними sd² та, відповідно, найбільшою нестабільністю врожаю – Сантана (17,484), Готівський (16,040) та Міленіум (15,866). Інші 6 сортів мали середні показники варіанси стабильності врожаю.

   Висновки та пропозиції виробництву
 • На сучасному етапі селекції гороху в найбільшій мірі використовуються гени af, def, det, що контролюють, відповідно, стійкість до вилягання стебла, осипання насіння та переростання вегетативної маси, чим забезпечують високу технологічність сортів гороху при вирощуванні поряд з високими показниками врожаю зерна та якістю.
 • Аналіз багаторічних даних урожайності сортів гороху в усіх грунтово-кліматичних зонах України показав, що найбільш сприятливою зоною для отримання високих та стабільних врожаїв є зона Лісостепу, а найбільш несприятливою — зона Степу. Кращі результати врожаю гороху та його стабільності на протязі 7 років показали Калинівська ДСС (Вінницька обл.), НДЦ „Сорт” (Київська обл.), Рівненська, Кіровоградська і Маньківська ДСС.
 • Аналіз врожайності, пластичності та стабільності ряду сортів гороху, що знаходяться в державному сортовипробуванні за методикою Еберхарта-Рассела вказує на високі оцінки за всіма трьома параметрам таких сортів, як Ефектний, Олеко, Готівський, Камелот та ін.

БІБЛІОГРАФІЯ

 • Шевченко А.М., Скітський В.Ю., Трунов О.П. Селекція гороху на технологічність при вирощуванні // Генетика і селекція в Україні на межі тисячоліть. –К., 2001. –3. –С.153–159.
 • Соловьева В.К. Новые формы лущильного овощного гороха // Агробиология. – 1958. – 3, № 5. – С.124–126.
 • Kujala V. Felderbse, bei welcher die ganze Blattspreite in Ranken ungewandelt ist // Archivum Socictafis Zoologicae Botanical Technical. –Vanomo, 1953. –P.44–45.
 • Goldenberg J.B. Afila, a new mutation in pea (Pisum sativum L.) // Boletin Genetico. – 1965. – №1. – P. 27–28.
 • Snoad B. The need for improved pea-crop plant ideotypes. -In: Hebblethwaite P.D., Heath M.C. and Dawkins T.C.K. (eds), The Pea Crop. Butterworths, London. –1985. – P. 31–41.
 • Шевченко А.М., Чекригін П.М. Напрями вдосконалення селекції гороху // Вісник аграрної науки. –2000. –12. –C.31–32.
 • Амелин А.В. Морфобиологические особенности растений гороха в связи с созданием сортов усатого типа // Селекция и семеноводство. –1997. –№2. –С.9–14.
 • Титенок Т.С., Яковлєв В.Л. Состояние и перспективы селекции усатых форм гороха // Мат. междунар. науч. конф. –Орел, 1999. –С.89-92.
 • Яковлев В.Л., Варлахов М.Д., Чекалін М.М. “Горох Норд” // Селекция и семеноводство. -1992. - №1.-С.56-57.
 • Duparque M. Main history steps of the pea improvement // Grain Legumes. –1996. –№12. –P.18.
 • Зеленов А.Н. Оригинальный мутант гороха // Селекция и семеноводство. –1991. –2. –С.33–34.
 • Зеленов А.Н., Амелин А.В., Новикова Н.Е. Перспективы использования новой селекционной формы гороха хамелеон // Доклады РАСХН. –2000. –№4. –С.15–17.
 • Попова Н.А. Характеристика некоторых мутантных линий овощного гороха // "Химический мутагенез и создание селекционного материала". –М., 1972. –261 с.
 • Зубов А.Е., Князькова С.Р. Хозяйственное значение и селекционная ценность новой формы зернового гороха с детерминантным типом роста // Доклады ВАСХНИЛ. –1989. –№2. –С.16–18.
 • Цыганок Н.С. О ценности детерминантных форм овощного гороха // Тез. докл. Всесоюз. науч.-техн. конф. "Пути внедрения интенсивного земледелия и промышленных технологий в овощеводстве". –М., 1991. –С.36–37.
 • Безуглий І.М. Використання детермінантних форм у селекції сортів гороху детермінантного типу // Селекція і насінництво. –1993. –75. –С.22–24.
 • Swiecicki W.K. Linkages in Pisum. IV. The gene det (determinante growth) // Genetica polonica. –1987. –28. –№1–2. –Р.79.
 • Шевченко А.М. Создание сортов гороха новых морфобиологических типов // Селекция и семеноводство. –1989. –№5.
 • Шевченко И.А. Генетические особенности двух типов детерминантности растений гороха // Методы интенсификации селекционного процесса. –Одеса, 1990. –С52–53.
 • Врублевский В.Б., Чекалин Н.М. Генетика детерминантного типа роста у гороха // Тез. докл. VI съезда УОГиС им. Н.И. Вавилова. –1992. –2. –С.41-42.
 • Уваров В.Н. Люпиноид – новый тип детерминантности гороха // Селекция и семеноводство. –1993. –№5,6. –С.19–20.
 • Баташова М.Є. Генетична природа ознаки люпиноїдність та її взаємозв’язки із кількісними ознаками гороху // Физиология и биохимия культурных растений. –2004. –36, №1. –С.72–78.
 • Уваров В.Н. Создание сортов и форм гороха с новыми хозяйственно ценными признаками // Тез. докл. науч.-метод. и коорд. сов. „Научное обеспечение увеличения производства пищевого и кормового растительного Белка” – Орел, 1995. –С.21–22.
 • Кондыков И.В., Акульчева Н.Н., Уваров В.Н. Морфотипы гороха с нетрадиционной архитектоникой репродуктивной зоны и перспективы их использования в селекции // Аграр. Россия. –2002. –№1. –С.37–42.
 • Murfet G.C. and Reid J.B. Peas: Genetics, Molecular Biology and Biotechnology. – CAB International, 1993. –P. 166–173.
 • Reid J.B., Murfet I.C., Potts W.C. Internode length in Pisum. II. Additional information on the relationship and action of loci Le, La, Cry, Na and Lm // Journal of Experimental Botany. –1983. –34. –P.349–364.
 • Ingram T.J., Reid J.B., Murfet I.C., Gaskin P., Willis C.L., MacMillan J. Internode length in Pisum. The Le gene controls the 3-hydroxylation of gibberellin A20 to gibberellin A1 // Planta. –1984. –160. –P.454–463.
 • Santes C.M., Hedden P., Sponsel V.M., Reid J.B., Garcia-Martinez J.L. Expression of the le mutation in young ovaries of Pisum sativum and its effect on fruit development // Plant Physiology. –1993. –101. –P.759–764.
 • Амелин А.В., Образцов А.С., Лаханов А.П., Уваров В.Н. О возможности повышения устойчивости гороха к полеганию // Селекция и семеноводство. –1991. –№2. –С.21–23.
 • Амелин А.В. Биологический потенциал гороха и его реализация на разных этапах развития культуры // Селекция и семеноводство. –1999. –№2-3. –С.15–21.
 • Вербицкий Н.М. Селекция сортов гороха на основе новых морфотипов // Аграр. Россия. –2002. –№1. –С.48–50.
 • Князькова С.Р. Использование стеблевых и листовых мутантов в селекции гороха на повышение продуктивности, устойчивости к полеганию и осыпанию // Науч.-техн. бюл. –Орел, 1993. –37. –С.5–7.
 • Амелин А.В. Роль архитектоники растений в формировании сортами гороха высокопродуктивных и технологичных посевов // Аграр. Россия. –2002. –№1. –С.77–82.
 • Шевченко А.М., Цымбал В.М., Ерохина Н.С., Трунов А.П., Скитский В.Ю. Использование технологичных сортов - реальный путь возрождения производства зернобобовых культур // Зб. наук. пр. Луганського Нац. Аграр. Університету. –2002. –№20(32). –С.22–25.
 • Камінський В.Ф. Стан та перспективи виробництва гороху в Україні // Вісник аграрної науки. –2000. –№5. –С.22–25.
 • Реєстр сортів рослин на 2002 рік. –С.21–22.
 • Драгавцев В.А., Драгавцева И.А., Лопатина Л.М. Управление продуктивностью сельскохозяйственных культур на основе закономерностей их генетических и фенотипических изменений при смене лимитов внешней среды. Краснодар. –2003. – 208 с.
 • Eberhart S.A. and Russel W.A. (1966) Stability parameters for comparing varieties // Crop Sc. – v.1. – с.36-40
Поделиться: