Маркетинговая стратегия развития предприятий овощного подкомплекса

автор:

Маркетинг у овочепродуктовому підкомплексі розглядається як комплексна система заходів з організації управління виробничо-збутовою діяльністю, що базується на вивченні ринку овочевої продукції з метою максимально можливого задоволення в ній потреб покупців. У функції маркетингу входять комплексне вивчення ринку, планування товарного асортименту, політика цін, реклама і стимулювання збуту, управління збутом і післяпродажним обслуговуванням [1].

У систему аграрного маркетингу входить не лише сфера виробництва, переробки і реалізації продукції, а також і галузі, які виробляють виробничі ресурси для овочепродуктового підкомплексу. Власне бачення місця аграрного маркетингу в плодоовочевій галузі представлено нижче.

Овочевий підкомплекс

Аграрний маркетинг
1 сфера: Виробництво засобів виробництва для галузі Бере участь повністю
2 сфера: Виробництво посадкового матеріалу та плодоовочевої продукції Бере участь у всіх аспектах виробничого процесу
3 сфера: Переробка, зберігання, транспортування і доведення готової продукції до споживача Бере участь у всіх аспектах 3 сфери
Аграрний маркетинг у системі овочепродуктового підкомплексу

Видно, що І-а, ІІ-а, ІІІ-я сфери овочепродуктового підкомплексу АПК забезпечують маркетинг інформацією про ринки засобів виробництва та предметів праці, плодів та овочів, як у свіжому, так і у переробленому вигляді, на основі якої господарюючі суб’єкти приймають стратегічні рішення по найбільш оптимальному поєднанню їх інтересів та задоволення потреб споживачів.

Кінцевою метою маркетингу є одержання максимального прибутку за рахунок розширення обсягів продажу виробленої продукції і послуг у результаті проведення цілеспрямованої збутової політики. Основними інструментами цієї політики будуть: аналіз структури і розмірів попиту на продукцію чи послуги в групах споживачів; розробка і організація використання асортиментних програм виробництва з урахуванням попиту покупців; здійснення заходів з підвищення якості споживчих властивостей товару; забезпечення якнайшвидшого просування товару до покупців з використанням найбільш ефективних і зручних форм торгівельної діяльності; проведення рекламних заходів, що сприяють збільшенню попиту [2,3].

Таким чином, умовою одержання підприємством комерційного успіху на ринку є орієнтація кінцевих результатів діяльності на потреби та запити кінцевих споживачів та забезпечення більш ефективного їх задоволення. Це означає, що підприємство для уникнення проблем збуту своєї продукції на ринку повинно постійно вивчати поведінку споживачів, їх вимоги, рівень задоволення потреб у конкретному продукті, мотиви покупки, товарну структуру ринку і т.п. і корегувати свою виробничу діяльність згідно з цими вимогами. Забезпечити виконання цього принципу можливо лише за умови впровадження маркетингової концепції у практичну діяльність підприємств овочевого підкомплексу, яка ставить перед собою такі задачі (табл. 1.).

Таблиця №1
Задачі агромаркетингу на ринку овочевої продукції в процесі суспільного відтворення
Стадії відтворенняЗадачі маркетингу овочевої продукції
1.Виробництво 1. Виробництво плодів та овочів, які відповідають стандартам якості
2. Доочистка, транспортування, складування сировини
3. Переробка плодів та овочів
4. Виробництво консервів
5. Розширення товарного асортименту галузі як по глибині, так і по ширині
6. Розробка нових видів упаковки продукції
7. Маркування готової продукції
8. Створення товарної марки, іміджу виробників та їх продукції
9. Розробка гарантій якості продукції
2. Розподіл 1. Зберігання плодоовочевої продукції
2. Організація товароруху сировини, продукції переробки на існуючих каналах розподілу
3. Формування нових каналів розподілу сировини і продуктів її переробки
4. Створення умов для зниження затрат, які пов’язані із зберіганням, транспортуванням, складуванням плодоовочевої продукції
3. Обмін 1. Організація процесів обміну сировини
2. Організація обміну продуктів переробки в оптовій і роздрібній торгівлі
3. Управління товарним асортиментом
4. Розробка гнучкої цінової політики.
5. Формування заходів формування попиту і стимулювання збуту продукції
4. Споживання 1. Задоволення існуючих потреб у продукції галузі
2. Виявлення позитивних і негативних властивостей продукції в процесі споживання
3. Формування потреб нового порядку
4. Задоволення потреби у фруктах та овочах на рівні фізіологічної норми
5. Надання достовірної інформації про споживчі властивості продукції
5. Всі стадії 1. Інформаційна
2. Аналітична (в т.ч. прогнозна)
3. Управлінська

Із таблиці видно, що аграрний маркетинг бере участь у всіх стадіях суспільного відтворення і має галузеві відмінності.

Безперечно використання сучасної концепції маркетингу, яка передбачає, що товаровиробник, знайшовши і задовольнивши потребу споживачів на ринку більш ефективно, ніж конкуренти, одночасно забезпечує задоволення інтересів: споживача - в задоволенні потреби, підприємства - в одержанні прибутку, суспільства в цілому - рості добробуту. Вважаємо, що після стабілізації плодоовочевої галузі та забезпеченні росту обсягів виробництва продукції обов’язковою умовою успішної діяльності підприємств галузі стане якраз сучасна концепція маркетингу. Для вирішення останньої задачі важливо не лише використовувати маркетингову концепцію, але постійно забезпечувати зміни технології виробництва і переробки продукції на основі досягнень НТП.

Таким чином, маркетинг плодоовочевої галузі представляє собою комплексну систему, яка вивчає закономірності прояву, формування, розвитку і задоволення сукупності індивідуальних потреб у плодоовочевій продукції в процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання з метою задоволення потреб інституційних та індивідуальних споживачів і суспільства у цілому.

      Перелік використаної літератури
  • Маркетинговий менеджмент: Навч. посібник / Під заг. ред. М.І. Білявцева та В.Н. Воробйова. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 407 с.
  • Розвиток системи маркетингу в овочепродуктовому підкомплексі // Агробізнес в овочепродуктовому підкомплексі України / П.П.Макаренко, В.І.Криворучко, І.Г.Кириленко, М.Х.Корецький // Агробізнес в овочепродуктовому підкомплексі України: Монографія. - К.: Нива, 1997. -С 19-136.
  • Економічні основи та особливості формування ринку продуктів садівництва // Ринок фруктів і ягід / За ред. О.Ю.Єрмакова. - К., 2001. - С.6-40.
Поделиться: