Исследование оптимальной глубины вспашки глубоких черноземов юго-западной части лесостепи Украины под топинамбур

автор:

Розглядаючи питання обробітку ґрунту під топінамбур, більшість авторів монографій, брошур та інших видань про цю культуру ототожнюють його з обробітком під картоплю [1-2]. Проте топінамбур має суттєві відміни від останньої у біології і габітуальному розвитку, що робить за необхідне проведення спеціальних досліджень реакції цієї культури на обробіток ґрунту, в тому числі і на глибину оранки.

Як оптимальну глибину оранки під топінамбур С.С. Давидович [3] вважає 25…28 см, М.М. Болтасов [4] — 22…25 см, до 30 см, П.Л. Сарнацький, Ю.В. Видрін, І.П. Чумаченко [5] — 20…22 см, В.К. Блажевський та ін. [6] — 28…30 см. Наведена розбіжність поглядів названих дослідників з точки зору позитивної реакції топінамбура на глибоку оранку може пояснюватися тільки різними ґрунтовими умовами, основним, визначаючим елементом яких є товща гумусового горизонту.

Наші дослідження проведені на дослідному полі Подільської державної аграрно-технічної академії, схема досліду представлена в табл. 1, площа дослідної ділянки 100 м², повторність трикратна.

Про високу міру залежності урожайності бульб топінамбура від глибини оранки свідчать результати кореляційного аналізу, проведеного на базі даних таблиці 1.

Коефіцієнти кореляції становили в 1994 році — 0,960±0,198, в 1995 році — 0,968±0,178, в 1996 році — 0,999±0,027 і в середньому за три роки — 0,978±0,149. Вони характеризують дану залежність як функціональну і виражаються такими рівняннями: 1994 рік: У = 0,61Х + 19,27; 1995 рік: У = 0,47Х + 16,21; 1996 рік: У = 0,27Х + 20,48; середнє: У = 0,44Х + 18,75.

Наведені вище рівняння залежності урожайності бульб топінамбура від глибини оранки показують, що збільшення її глибини на 1 см забезпечувало зростання урожайності бульб в середньому за роки досліджень на 0,44 т/га (в 1994 році — 0,61 т/га, в 1995 році — 0, 47 т/га і в 1996 році — 0,27 т/га).

Таблиця №1
Врожайність топінамбура (т/га) залежно від глибини оранки чорноземних ґрунтів південно-західного Лісостепу України (середнє за 1994—1996 рр.)
Глибина оранки, смБульбиСтеблаСуха речовина
факт.% до Stфакт.% до Stфакт.% до St
20…2227,3100,032,6100,012,6100,0
25…2731,1113,935,8109,814,4114,3
30…3232,9120,536,8112,915,2120,6
30…32
з грунтопоглибленням до
38…40
36,0131,936,9113,215,8125,4
НІР05
3,6…2,2
1,1…7,5

Характеризуючи залежність урожайності топінамбура від глибини оранки, слід зазначити й інші особливості, які розкривають результати дисперсійного аналізу.

Перше — протягом всіх років досліджень різниці між урожайностями бульб топінамбура варіантів 25…27 см і 30…32 см не мали статистичного підтвердження, тобто не виходили за межі можливих похибок. А це свідчить про те, що збільшення глибини оранки до 30…32 см у звичайних виробничих умовах не буде давати стабільного позитивного результату. Інша річ — глибока оранка з грунтопоглибленням до 38…40 см. В цьому випадку урожайність топінамбура зростає на величину статистичної достовірності відносно всіх варіантів досліду. Середній урожай бульб топінамбура в цьому варіанті становив 36,0 т/га, що на 31,9% більше проти урожаю після звичайної оранки (20…22 см), на 18,0% — оранки на глибину 25…27 см і на 11,4% — оранки на глибину 30…32 см.

Друге — якщо урожайність бульб топінамбура досягає максимуму за умов глибокої оранки на 30…32 см з грунтопоглибленням до 38…40 см, то урожайність стеблової маси за цих умов практично залишається на рівні варіанту з оранкою на глибину 25…27 см. Різниця між двома цими варіантами становить всього 1,1 т/га і значно поступається найменшій істотній різниці при 5%-ному рівні статистичної значущості (НІР05). Інакше кажучи, на чорноземах глибоких південно-західного Лісостепу України грунтопоглиблення позитивно впливає на урожай бульб топінамбура і залишається малодієвим фактором по відношенню до надземної вегетативної маси.

Інтегруючим показником, який об’єднує бульбову і стеблову продуктивності топінамбура, виступає в наших дослідженнях вихід сухої речовини в розрахунку на 1 га.

В середньому за роки досліджень найбільший збір сухої речовини — 15,8 т/га був у варіанті „глибока оранка на 30…32 см з грунтопоглибленням до 38…40 см“. В даному випадку він перевищував варіант із звичайною оранкою на 14,%, з оранкою на 25…27 см — на 20,6% і з оранкою на 30…32 см — на 25,4%.

Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що оптимальною глибиною оранки чорноземів глибоких південно-західного Лісостепу України під силосний топінамбур є 25…27 см. Під топінамбур, який вирощується для отримання бульб, необхідно проводити глибоку оранку на 30…32 см в комплексі з грунтопоглибленням до 38…40 см.

Поделиться: