Приоритеты экологической безопасности

автор:

Екологічна безпека — це такий стан навколишнього середовища, при якому унеможливлюється погіршення екології та виникнення небезпеки для здоров’я людей. Складовими елементами екологічної безпеки є:

 • екологічно чиста продукція — матеріали або продукти (харчового, технічного призначення), що не містять у собі шкідливих домішок у концентраціях, небезпечних для природного середовища, тварин та рослин і здоров’я людей. Надходження шкідливих речовин у навколишнє середовище при цьому також має бути цілком виключене;
 • екологічно чисті ґрунти — це ті, які не містять шкідливих домішок у кількостях, що загрожують стану ґрунтової біоти і здоров’ю людини;
 • екологічно чисте виробництво — забезпечення такого рівня організації виробництва, при якому встановлюється відповідність екологічним вимогам, нормам і нормативам. Близьким за значенням є поняття «безвідходне виробництво», але в даному випадку мається на увазі не тільки виробничий процес, а всі стадії життєвого циклу товарів, включаючи транспортування, обмін і споживання, утилізацію відходів;
 • екологічна експертиза — комплексний аналіз технологій, матеріалів, устаткування, техніки, проектів, планів, прогнозів та іншої документації, який проводять висококваліфіковані спеціалісти та експерти з метою визначення відповідності поданих матеріалів чинному законодавству, екологічним нормам. Поділяється на державну та громадську екологічну експертизу.

Відповідно до Національної програми охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів, при виборі пріоритетів мають враховуватись такі основні критерії і чинники:

 • погіршення стану здоров’я людей, що пов’язано з якістю навколишнього середовища і умовами життєдіяльності;
 • зменшення продуктивності, зумовлене збитками або руйнуванням фізичного капіталу, деградацією природного середовища;
 • погіршення стану або загроза біосфері в цілому і, зокрема, болотам, лукам, озерам, водоймищам, рікам, прибережним і морським екосистемам, лісовим і гірським районам, біологічному різноманіттю живої природи;
 • еколого-економічна ефективність природоохоронних заходів.

Пріоритети слід віддавати малозатратним, економічно вигідним заходам.

До основних пріоритетів охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів належать:

 •  гарантування екологічної безпеки ядерних об’єктів і радіаційного захисту населення та навколишнього середовища;
 • зведення до мінімуму шкідливого впливу наслідків катастрофи Чорнобильської АЕС;
 • покращання екологічного стану басейну Дніпра та якості питної води;
 • покращання екологічного стану у містах та промислових центрах Донецько-Дніпровського регіону;
 • відновлення екологічного стану річок і боліт Поліського регіону;
 • запобігання забрудненню Чорного і Азовського морів;
 • екологізація технологій у промисловості, енергетиці, будівництві, сільському господарстві, на транспорті і в житлово-комунальному господарстві;
 • формування раціональної системи природокористування й адекватна структурна перебудова виробничого потенціалу економіки.

Визначені пріоритети передбачають виконання таких завдань:

 • зменшення до мінімуму рівня радіаційного забруднення;
 • захист атмосферного повітря від забруднення;
 • захист і збереження земельних ресурсів від забруднення, виснаження, деградації і нераціонального використання;
 • знешкодження, утилізація, захоронения промислових та побутових відходів;
 • захист підземних вод від забруднення;
 • зменшення та припинення скидання забруднених стічних вод у водойми;
 • створення державної системи моніторингу навколишнього середовища;
 • створення єдиної системи екологічної безпеки і виховання та інші.

Національна програма охорони навколишнього середовища і раціонального використання природник ресурсів формується з окремих міждержавних, державних, галузевих, регіональних та місцевих програм, які спрямовуються на втілення визначених пріоритетів на відповідних рівнях.

Поделиться: