Тема 5. Площа живлення і норма висіву насіння овочевих культур

автор:

Мета:

засвоїти методику розрахунків площі живлення, густоти рослин і норми сівби насіння овочевих культур.

Матеріальне забезпечення:

підручники, посібники, методичні вказівки, довідковий матеріал, калькулятори.

Завдання 1.

Визначити влощу живлення та густоту рослин овочевих культур залежно від способу вирощування.

Площа живлення
це простір, який займає одна рослина на поверхні ґрунту.

Рослині потрібно забезпечити оптимальну площу живлення, за якої ріст і розвиток відбуваються найбільш сприятливо і формується найвищі продуктивність.

За надмірного загущення (тобто, за малої площі живлення) рослини затінюють одна одну, не забезпечуються у достатній мірі вологою та поживними речовинами, що призводить до їхнього пригнічення, зниження продуктивності, погіршення якості продукції. За надмірної площі живлення не забезпечується повне використання земельної ділянки і знижується врожайність.

Розташування рослин на поверхні ґрунту називають схемою розміщення. Схему розміщення підбирають відповідно до технології вирощування і вимог рослин. Вона повинна забезпечувати оптимальну площу живлення. В овочівництві використовують такі способи сівби: розкидний, суцільний, рядковий, широкорядний, широкосмуговий, стрічковий, пунктирний, квадратний, квадратно-гніздовий.

Розкидний спосіб застосовують у парниках і теплицях для вирощування сіянців, а також практикують для редиски і зеленних культур. Він найдавніший, але зараз мало поширений. Площа живлення регулюється нормою сівби.

Суцільний спосіб застосовують для овочевих культур, які розвивають невелику надземну масу (редиска, кріп на зелень, листкова петрушка, цибуля на сіянку, горох овочевий і т.д.). За такого способу насіння висівають з міжряддям 7,5-25 см. Застосовують на полях, на яких не передбачається механізованого міжрядного обробітку, а широко використовуються гербіциди.

Широкорядковий спосіб застосовують для овочевих культур, які формують велику надземну масу (капуста, помідор, перець, баклажан, огірок, буряк, морква, пастернак, селера і т.д.). Ширина міжрядь за такого способу становить від 30 до 210 см. Широкі міжряддя дозволяють проводити механізований обробіток грунту.

Широкосмуговий спосіб застосовують на легких і чистих від бур’янів ґрунтах із застосовуванням гербіцидів за вирощування таких культур, як морква, петрушка, цибуля. За такої сівби насіння висівають смугами шириною 5-20 см з відстанню між їхніми центрами 45-70 см. Насіння розміщують не загущено і отримують високу врожайність без ручного проріджування посівів.

За стрічкового способу кілька зближених рядків (2-10) утворюють стрічку. Відстань між стрічками широка для проходу коліс трактора і начіпних машин під час обробітку міжрядь і збирання врожаю. Ширина міжрядь у стрічці становить від 7,5 до 50 см, а відстань між стрічками – здебільшого 50-120 см. За такого способу сівби насіння овочевих рослин з великою асиміляційною площею висівають за схемами 50+90 см, 40+40+100 см, 30+30+120 см, з невеликою – 20+50 см, 15+15+15+15+120 см, 40+40+60 см.

Пунктирний спосіб сівби дає можливість розмістити насіння в рядку на однаковій відстані. Цей спосіб забезпечує найбільш правильне розміщення рослин на площі і високу товарну врожайність овочевих культур. Для пунктирного висівання застосовують спеціальні сівалки точного висіву.

Квадратний спосіб сівби застосовують для високорослих, а також рослин з великою асиміляційною поверхнею (кукурудза цукрова, ревінь, кавун, гарбуз, диня). Відстань між рослинами у рядку і міжряддях однакові.

Квадратно-гніздовий спосіб сівби або висаджування забезпечує розміщення у гнізді 2-4 рослин і більше (огірок, кавун, гарбуз, кукурудза і т.д.). Для такого розміщення сівбу проводять широкосмуговим або широкорядним способами з наступним букетуванням рядків.

Квадратний і квадратно-гніздовий способи дають можливість розпушувати грунту у міжряддях у двох напрямках.

Розміщення рослин на площі за різних схем сівби і висаджування розсади чи садивного матеріалу ( цибулин, зубків, коренів і кореневищ) повинні забезпечувати оптимальні умови для росту і розвитку й максимально забезпечити роботу агротехніки під час догляду та збирання врожаю.

Площу живлення однієї рослини за суцільного рядкового і широкорядного способів сівби визначають множенням ширини міжряддя на відстань між рослинами в рядку:

П=М×Р,
де П – площа живлення однієї рослини, см² або м²;
М – ширина міжрядь, см або м;
Р – відстань між рослинами в рядку, см або м.

Наприклад, за схеми розміщення рослин 70?35 см, площа живлення становитиме 2450 см², або 0,245 м².

За стрічкових схем розміщення рослин спочатку розраховують середню ширину міжряддя у стрічці. Для цього суму всіх вузьких міжрядь і одного широкого ділять на кількість рядків у стрічці, і цей показник множать на середню відстань між рослинами в рядку:


де П – площа живлення однієї рослини, см² або м²;
А – відстань між стрічками, см або м;
В – відстань між рядками в стрічці, см або м;
С – кількість рядків у стрічці, шт.;
Р – відстань між рослинами в рядку, см або м.

Наприклад, за стрічкової дворядної схеми сівби з відстанню між стрічками 90 см, і між рядками у стрічці 50 см та відстанню між рослинами 20 см, площа живлення становитиме:

Густоту рослин або кількість рослин на 1 га (10000 м² або 108 см²) або на 1 м² розраховують за формулою:


де Л – кількість рослин шт./га або шт./м²;
П – площа живлення однієї рослини, м².

Наприклад, за схеми розміщення рослин 210?70 см, густота рослин становитиме 6803 шт./га. Для цього спочатку розраховуємо площу живлення рослин 210×70 см=14700 см2 або 1,47 м². Після цього визначаємо густоту рослин:

  Завдання для самостійного опрацювання:
 1. Визначити площу живлення рослин помідора на 1 га зі схемою розміщення 90×20 см.
 2. Визначити площу живлення рослин салату на 1 га, якщо спосіб сівби стрічковий (50+20+20 см). Відстань між рослинами в рядку 20 см.
 3. Розрахувати кількість рослин гарбуза на 1 га. Схема сівби гарбуза становить 140?140 см.
 4. Визначити відстань між рослинами помідора, вирощеного широкорядковим способом, з шириною міжрядь 70 см. Густота рослин становить 55 тис. шт. рослин/га.

Завдання 2.

Визначити норму висіву насіння овочевих культур залежно від способу вирощування та посівної придатності насіння.

Норма висіву
це кількість насіння, яка потрібна для сівби на одиницю площі, щоб забезпечити потрібну густоту. Для відкритого ґрунту норму сівби визначають на 1 га, для закритого – на парникову раму, або 1 м².

Існує декілька способів визначення норм висіву. Кожний має певні переваги над іншим, але залежно від якості насіння, термінів і схем сівби та інших причин краще використовувати оптимальний варіант розрахунків. Пропонуємо найпоширеніші з них.

Через нерівномірність загортання насіння потрапляє в неоднакові умови проростання. Польова схожість на 15-20 %, а іноді – на 50 % нижча за лабораторну. Дрібніше насіння висівають у більшій кількості для забезпечення необхідної густоти рослин.

Число, яке показує, у скільки разів більше потрібно взяти насіння до оптимальної кількості рослин, називається коефіцієнтом збільшення. Він залежить від способу сівби, способу формування густоти посівів (з проріджуванням, чи без нього) та маси 1000 насінин (табл. 5.1.).

Таблиця 5.1. Коефіцієнт збільшення висіву насіння залежно від його маси і способу формування оптимальної густоти рослин у відкритому і закритому ґрунті
Група насіння за масою 1000 шт.Відкритий ґрунтЗакритий ґрунт
Спосіб формування густоти
з проріджуваннямбез проріджування
Велике2-31,2-1,31,0
Середнє3-41,3-1,41,2
Дрібне4-51,5-2,01,3
Дуже дрібне5-61,5-2,01,4

Для розрахунків норми висіву насіння за оптимальною кількістю рослин на одиницю площі використовують формулу:


де Н – норма висіву насіння, кг/га (г/м², г/раму);
К – коефіцієнт збільшення;
Л – кількість рослин на одиницю площі, шт.;
М – маса 1000 насінин, г;
П – посівна придатність насінин, %.

За використання сівалок точного висіву норму висіву визначають враховуючи оптимальну кількість рослин на 1 га і кількість насінин в одному грамі (або кілограмі) насіння. Наприклад, за густоти 55 тис. шт./га рослин капусти білоголової, і коли в одному грамі міститься 400 насінин, на 1 га потрібно насіння:

Однак, зважаючи на польову схожість насіння, розраховану норму висіву збільшують на 30-50%.

У разі, коли посівний матеріал старанно очищений на відповідних машинах, але якісні показники нижчі національного стандарту, норму висіву розраховують за формулою:


де Нвн – норма висіву насіння, кг/га;
Нсн – норма висіву стандартного насіння, кг/га;
Чсн – стандартна чистота насіння, %;
Лсн – стандартна лабораторна схожість насіння, %;
Чвн – чистота власного насіння, %;
Лвн – лабораторна схожість власного насіння, %.

Завдання для самостійного опрацювання:

 1. Розрахувати норму висіву насіння цибулі на 1 га, якщо спосіб сівби стрічковий (50+10+10+10+10 см). Відстань між рослинами в рядку 5 см, маса 1000 насінин – 2,7 г, чистота насіння – 95 %, схожість насіння – 75 %.
 2. Визначити норму висіву насіння моркви з густотою 600 тис. шт. рослин на 1 га. В одному грамі міститься 800 шт. насінин.
 3. Визначити норму висіву насіння капусти білоголової за безрозсадного способу вирощування. Лабораторія Української державної насіннєвої інспекції встановила якісні показники насіння: Чвн=98 %; Лвн=80 %.

Контрольні завдання.

Відповідно до індивідуального завдання обчислити площу живлення рослин; розрахувати кількість рослин на 1 га; розрахувати норму висіву насіння за заданою кількістю рослин на одиницю площі у відкритому грунті за умови вирощування без проріджування.

Контрольні запитання для самоперевірки знань до теми 5:

 1. Що таке площа живлення рослин?
 2. Які способи сівби або висаджування розсади використовують в овочівництві?
 3. За якого способу сівби здійснюється рівномірне розміщення насіння на встановлену відстань в рядку під час сівби?
 4. Як розраховується площа живлення рослин за стрічкової сівби?
 5. Що таке густота рослин, і як вона визначається?
 6. Які способи визначення норми висіву насіння використовують в овочівництві?
 7. Для чого застосовують коефіцієнт збільшення висіву насіння?
 8. Як визначається норма висіву насіння, коли його якісні показники нижчі національного стандарту?
 9. Як визначити норму висіву насіння за сівби сівалками точного висіву?
Поделиться: