Формирование высокопродуктивных агрофитоценозов в овощеводстве:
Овощеводство и экосистема

автор:
источник: Биологические основы овощеводства // Барабаш О.Ю., Тараненко Л.К., Сыч З.Д.

Овочівництво є найбільш інтенсивною галуззю сільського господарства. Овочі вирощують у відкритому та закритому ґрунті. У відкритому ґрунті врожайність овочевих культур досить висока. В середньому вона становить 30—40 т/га, а таких культур, як капуста білоголова, морква і буряк столовий, гарбуз, урожайність товарної продукції на поливі навіть перевищує 100 т/га. Для одержання такого врожаю з ґрунту щорічно виноситься велика кількість поживних речовин. Тому потрібно прагнути, щоб обсяг поживних речовин у кругообігу був вищим, ніж у природі. Це забезпечує більш стабільне одержання товарної продукції, ніж це було б у природній екосистемі. Тому у відкритому ґрунті необхідно передбачати систематичне повернення органічної речовини і підтримувати родючість ґрунту на належному рівні, оскільки природний агроценоз не в змозі забезпечити повне відтворення органічної речовини.

Штучно створена та науково обґрунтована екосистема добре функціонує лише за умов відповідної взаємодії продуцентів, консументів усіх порядків, і людини включно, та редуцентів-деструкторів. Це означає, що середовище (ґрунт, повітря, поливна вода) повинні бути сприятливими, не містити шкідливих компонентів, які б погіршували роботу, зокрема, останньої ланки трофічного ланцюга — редуцентів — мікроорганізмів (бактерій, дріжджових грибів, грибів-сапрофітів та ін., які мінералізують органічну речовину рослинних решток, а також тих організмів, які мінералізують екскременти та різні органічні рештки).

Як уже зазначалося, великої шкоди трофічним зв’язкам завдає неправильне використання мінеральних добрив, гербіцидів, інсектицидів, фунгіцидів, що знищує корисних ентомофагів. Від забруднення середовища отрутохімікатами страждають і продуценти — рослини та хемотрофні незелені бактерії, здатні синтезувати органічну речовину, первинні та вторинні консументи, оскільки їжа, яку вони використовують, містить шкідливі хімічні сполуки. Тому овочівництво, як частина рослинництва біосфери повинно бути екологічно (відносно) чистим, забезпечувати біологічно й екологічно якісні зв’язки між людиною і екосистемою. Поряд з цим, людина як споживач повинна підтримувати трофічний ланцюг у біосфері та не вилучати з нього поживних речовин більше, ніж їх надходить. Саме це й забезпечує цілісність екосистеми.

Тому, забезпечуючи екологічну чистоту трофічного ланцюга агроценозу, треба дбати й про високоефективний кругообіг поживних речовин у ньому. Це означає, що екологічно (допустимо) чисте овочівництво повинне бути й високопродуктивним.

Найкращі трофічні зв’язки підтримуються при вирощуванні овочів у спорудах закритого ґрунту. Тут поєднуються всі найбільш сприятливі компоненти екосистеми, які необхідні для життєдіяльності та продуктивності рослин в оптимальній кількості. Тому тут формується висока врожайність. Так, у ВАТ „Тепличний“ Броварського району Київської області, ВАТ „Київська овочева фабрика“, агрофірмі „Пуща Водиця“ урожайність плодів помідора в продовженій культурі досягає 40—50 кг/м (400 т/га) і більше, що перевищує врожайність цієї ж культури у відкритому ґрунті в 10—15 разів. Таких показників урожайності у спорудах закритого ґрунту добиваються лише при штучному створенні екосистеми, яка функціонує у взаємодії продуцентів усіх порядків та редуцентів-деструкторів, де субстрат, повітря, волога, температура, світло і газове середовище найбільш сприятливі для культури.

У боротьбі з шкідниками та хворобами в спорудах закритого ґрунту важливе місце відводять профілактичній роботі. Перед видаленням попередньої культури проводять газацію теплиць. Після видалення рослин субстрат обробляють вогневим культиватором, каркас і шпалеру — вогневими горілками. Ґрунтові субстрати пропарюють, а мінеральні промивають і пропарюють. На вході у споруди встановлюють дезінфікуючі килимчики. В період вегетації овочевих культур проводять біологічну боротьбу з шкідниками і хворобами. Систематично рослини оглядають і при з’явленні лише поодиноких шкідників і збудників хвороб вогнища обробляють допустимими отрутохімікатами.

Основною ознакою сучасних інтенсивних технологій вирощування овочевих культур є одержання високого екологічно допустимого чистого врожаю з мінімальними затратами праці та коштів на одиницю продукції. Як свідчить досвід і наукові розробки, цього можна добитися лише за рахунок застосування переважно біологічних і агротехнічних прийомів вирощування овочевих культур.