Економічна та енергетична ефективність удосконалених елементів технології вирощування соняшника у Правобережному Степу України

автор:
источник: ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії 2019 №2
У статті наведено результати наукових досліджень з економічної та енергетичної ефективності удосконалених елементів технології вирощування соняшника у Правобережному Степу України. У результаті досліджень доведено, що ранні строки сівби зумовлюють вищий рівень рентабельності порівняно з пізніми. Також встановлено, що виробничі витрати під час першого строку сівби коливалися в межах 8677-9835 грн/га, під час другого - 8793-9951 грн/га і під час третього зростали до 8909-10067 грн/га через проведення додатково передпосівної культивації у другий строк і двох - у третій. Зважаючи на економічні показники, ефективним є вирощування гібридів LG 54.85, LG 55.82 у перший строк сівби за умови температури ґрунту 5-6°C. Гібриди соняшника Форвард, LG 56.32 найвищі економічні показники забезпечують у третій строк сівби, якщо температура ґрунту 9-10°C. Серед гібридів найбільш економічно доцільно вирощувати LG 55.82 при сівбі з температурою ґрунту 5-6°C. Чистий прибуток на цьому варіанті становив 22043 грн/га, рівень рентабельності - 224,1%. Коефіцієнт енергетичної ефективності виявився найвищим під час першого строку сівби у гібрида LG 55.82 і становив 4,44. Значною мірою економічна та енергетична ефективність залежить від морфологічних особливостей гібридів, густоти стояння рослин, строків сівби та технології вирощування. Визначено, що вирощування гібридів Форвард, LG 56.32, LG 54.85, LG 55.82 економічно і енергетично доцільно при густоті стояння рослин 60 тис./га. Високі вимоги соняшнику до ресурсів середовища не виключають ранні строки сівби, а навпаки, підтверджують актуальність досліджень щодо їх ефективності.


Ключові слова: соняшник, гібриди, строки сівби, густота стояння рослин, рентабельність, чистий прибуток, енергетичні витрати, енергетична оцінка, урожайність

Вступ

У сучасних умовах розвитку науки та технічних можливостей виробництва у світі отримання високих урожаїв сільськогосподарських культур стає буденною справою. За таких умов особливо актуальним постає питання рентабельності. Тому оптимальне комбінування та розробка адаптованих до умов регіону складових технології вирощування сільськогосподарських культур з найбільшою ефективністю виробництва дасть змогу отримувати конкурентоспроможну продукцію, що в кінцевому результаті є чинником успішного розвитку сільського господарства України [10].

Соняшник - за масштабами поширення, універсальністю використання та енергетичною цінністю - найважливіша олійна культура в Україні. Саме соняшник забезпечує найбільший вихід олії з одиниці площі, а виробництво його є рентабельним у всіх зонах вирощування [7, 8].

Економічна ефективність виробництва і переробки соняшнику залежить від складного комплексу природно-економічних, технологічних, науково-технічних та інших факторів. Для оптимізації технології вирощування та економічної ефективності треба враховувати такі основні особливості: високий рівень вимог до умов вирощування; підвищена чутливість до гербіцидів; можливість епіфітотії збудників хвороб, що може призвести до значних втрат урожаю та погіршення якості насіння [6]. Як свідчать наукові дослідження, економічно вигідними вважаються такі технології, які передбачають менші об`єми енерговитрат на виробництво одиниці продукції при одночасному формуванні рослинами максимальної продуктивності [3, 5, 13, 15].

Досвід вирощування соняшника свідчить, що перехід виробництва на вирощування високопродуктивних гібридів та оптимізація строків сівби дає можливість істотно поліпшити прибутковість виробництва, знизити собівартість отриманого насіння і підвищити рівень рентабельності [1].

Матеріали і методи досліджень

Дослідження проводилися протягом 2016 - 2018 років на Кіровоградській державній сільськогосподарській дослідній станції Національної академії аграрних наук України (КДСГДС НААН, нині Інститут сільського господарства Степу НААН) з метою підвищення продуктивності завдяки удосконаленню строків сівби та густоти стояння рослин соняшника в умовах Правобережного Степу України.

У трифакторному польовому досліді досліджували: Фактор А - середньоранні гібриди соняшнику Форвард, LG 56.32, LG 54.85, LG 5582; Фактор В - ранні строки сівби (І - температура ґрунту на глибині 10 см - 5-6 °С, II - 7-8 °С, III - 9-10°C); Фактор С - густота стояння рослин 50 тис./га, 60 тис./га, 70 тис./га. Повторність досліду триразова, загальна площа посівної ділянки 50,4 м², облікової - 25,2 м². Попередник - ярий ячмінь.

Технологія вирощування соняшника в досліді - загальноприйнята для цієї ґрунтово-кліматичної зони, за винятком досліджуваних факторів (гібриди, строки сівби, густота стояння рослин).

Дослідження і обліки проводилися згідно із загальноприйнятими методиками [4].

Основною відміною ґрунтового покриву є чорнозем звичайний перехідний до глибокого. Гранулометричний склад - важкосуглинковий. Характеризується такими агрохімічними показниками: в орному шарі в середньому міститься гумусу 4,72 %, азоту, що легко гідролізується, - 104, рухомого фосфору - 191 та обмінного калію - 142 мг на кілограм ґрунту, рухомих форм марганцю, цинку та бору - відповідно 3,1; 0,35 та 1,76 мг на кілограм ґрунту. Реакція ґрунтового розчину рН сольове - 5,8. Ґрунтові умови сприятливі для вирощування соняшнику.

Кліматичні умови Інституту СГС НААН є типовими для Правобережного Степу України з помірним континентальним кліматом. Це підтверджується добовою і річною амплітудою температури повітря, а також значними коливаннями річних погодних умов. У літній період нерідко спостерігаються суховії, в зимовий - відлиги з підвищенням температури до +10…+13°С. Середня багаторічна сума опадів складає 499 мм за рік.

Результати досліджень та їх обговорення

Розрахунок економічної ефективності вирощування соняшника підтвердив, що ранні строки сівби зумовлюють вищий рівень рентабельності порівняно з пізніми. Економічна оцінка результатів досліджень виконана згідно із загальноприйнятими методиками [2, 11, 12]. Критеріями ступеня ефективності при цьому були: рівень собівартості продукції, розмір чистого прибутку на 1 га, розрахований як різниця між вартістю врожаю з одиниці площі та витратами на його виробництво (табл. 1). При розрахунках вартості одержаного врожаю брали біржову ціну насіння соняшника, яка за 2016-2018 рр. складала 8280 грн/т.

Визначені за технологічною картою виробничі витрати на вирощування соняшника змінювалися залежно від вартості посівного матеріалу, рівня одержаного врожаю насіння та його собівартості. Також у витрати включали заробітну плату працівників, витрати на купівлю посівного матеріалу та паливно-мастильні матеріали.

1. Економічна ефективність вирощування соняшника при густоті стояння 60 тис./га за різних строків сівби (середнє за 2016-2018 рр.)
ГібридСтрок сівбиУрожайність, т/гаВартість врожаю, грн/тСобівартість насіння, грн/тЗатрати, грн/гаЧистий прибуток, грн/гаРівень рентабельності, %
Форвард (контроль, стандарт)5-6°C2,94243432951,3867715666180,5
7-8°C2,98246742950,6879315881180,6
9-10°C3,09255852883,1890916676187,1
LG 56.325-6°C3,30273242827,8933217992192,7
7-8°C3,5289802699,4944819532206,7
9-10°C3,62299732641,9956420409213,3
LG 54.855-6°C3,64301392701,0983220307206,5
7-8°C3,51290622834,1994819114192,1
9-10°C3,61298902787,81006419826196,9
LG 55.825-6°C3,85318782554,5983522043224,1
7-8°C3,73308842667,8995120933210,3
9-10°C3,64301392765,61006720072199,3

Зазначимо, що виробничі витрати зростали від першого до третього строків сівби через проведення додатково передпосівної культивації під час другого строку і двох - під час третього. Також витрати визначалися і передзбиральною вологістю зерна. Витрати у перший строк сівби коливалися в межах 8677-9835 грн/га, у другий - 8793-9951 грн/га і у третій зростали до 8909-10067 грн/га. Найнижчу собівартість насіння отримано при вирощуванні гібрида LG 55.82 - 2554,5 грн/т під час першого строку сівби і за таких умов зафіксовано й найвищу рентабельність у досліді - 224,1%. Серед гібридів найбільш економічно доцільно вирощувати LG 55.82 при сівбі з температурою ґрунту 5-6°C. Чистий прибуток тут становив 22043 грн/га, рівень рентабельності - 224,1%.

Поряд з економічною, основними критеріями якої є окупність, зростає актуальність оцінки біоенергетичної ефективності вирощування соняшника.

Енергетична оцінка технології вирощування є показником стабільним і передбачає визначення співвідношення повної кількості енергії, яка акумулюється у процесі фотосинтетичної діяльності рослин і виражена їх урожайністю, та сукупних витрат енергії, що витрачена на виробництво цього врожаю [14].

Крім економічної оцінки технології вирощування соняшника здійснювали й енергетичну оцінку за рівнем загальних енергетичних витрат (табл. 2), витрат на виробництво 1 ц насіння, виходу енергії на 1 га, а також за рівнем коефіцієнта енергетичної ефективності (Кее).

2. Енергетична оцінка вирощування соняшника при густоті стояння 60 тис./га за різних строків сівби (середнє за 2016-2018 рр.)
ГібридСтрок сівбиУрожайність, т/гаВихід обмінної енергії, ГДж/гаПовні енерговитрати, ГДж/гаКее
Форвард (контроль, стандарт)5-6°C2,9456,916,83,38
7-8°C2,9857,717,93,22
9-10°C3,0959,819,13,13
LG 56.325-6°C3,3063,916,83,80
7-8°C3,567,817,93,78
9-10°C3,6270,119,13,67
LG 54.855-6°C3,6470,516,84,19
7-8°C3,5168,017,93,79
9-10°C3,6169,919,13,65
LG 55.825-6°C3,8574,616,84,44
7-8°C3,7372,217,94,03
9-10°C3,6470,519,13,69

Біоенергетична оцінка ґрунтується на зіставленні (прямих і непрямих) витрат енергії з енергією, нагромадженою врожаєм. При цьому враховується структура енергетичних витрат, якість врожаю та інші фактори виробництва і його результати в енергетичних одиницях.

Енергетична оцінка агрозаходів, які вивчали в дослідах із соняшником, визначалася за технологічними картами через підрахунки витрат енергії на вирощування культури на площі 1 га і енергоємність урожаю, що виражається коефіцієнтом енергетичної ефективності (Кее), який визначають за співвідношенням кількості енергії, витраченої на формування врожаю та енергоємність врожаю. Такий аналіз виконується для визначення ступеня використання добрив, пестицидів, палива, різних типів автомобілів, причіпного знаряддя, природних ресурсів, ґрунтово-кліматичних умов, сонячної радіації, які впливають на родючість ґрунту та формування врожаю.

За даними Медведовського О. К. [11], коефіцієнт енергетичної ефективності повинен бути не менше 2,00. За таких показників вихід валової енергії з урожаєм перевищує витрати сукупної енергії.

Коефіцієнт енергетичної ефективності виявився найвищим під час першого строку сівби і становив 3,38-4,44. Під час другого строку значення Кее коливалося від 3,22 до 4,03 і третього строку від 3,13 до 3,69.

Інтенсифікація виробництва соняшнику з економічної та енергетичної точок зору має вагоме наукове й практичне значення, оскільки дає змогу оптимізувати і зменшити витрати на одиницю одержаної продукції (насіння соняшнику) та отримати максимальний рівень урожаю з одиниці посівної площі [9].

Висновки

Зважаючи на економічні показники, ефективним є вирощування гібридів LG 54.85, LG 55.82 під час першого строку сівби. Гібриди соняшника Форвард, LG 56.32 найвищі економічні показники забезпечують під час третього строку сівби. Серед гібридів найбільш економічно доцільно вирощувати LG 55.82, якщо сіяти за температури ґрунту 5-6 °C та густотою рослин - 60 тис./га. Чистий прибуток за таких умов становив 22043 грн/га, рівень рентабельності - 224,1%. Коефіцієнт енергетичної ефективності виявився найвищим під час першого строку сівби у гібрида LG 55.82 і становив 4,44. Отже, за умов сучасного господарювання економічна доцільність застосування різних технологій вирощування соняшнику забезпечується в тому разі, коли темпи підвищення врожайності цієї культури випереджають зростання виробничих витрат на 1 га її посіву.

Перспективи подальших досліджень. Високі вимоги соняшнику до ресурсів середовища не виключають ранні строки сівби, а навпаки, підтверджують актуальність досліджень щодо їх ефективності.

Поделиться: